Ko­biety są skraj­ne, znacznie lep­sze lub znacznie gor­sze od mężczyzn.


ko­biety-są skraj­ne-znacznie-lep­sze-lub-znacznie-gor­sze-od mężczyzn
jean de la bruyéreko­bietysą skraj­neznacznielep­szelubgor­szeod mężczyznko­biety są skraj­neznacznie lep­szelep­sze lublub znacznieznacznie gor­szegor­sze od mężczyznznacznie lep­sze lublep­sze lub znacznielub znacznie gor­szeznacznie gor­sze od mężczyznznacznie lep­sze lub znacznielep­sze lub znacznie gor­szelub znacznie gor­sze od mężczyznznacznie lep­sze lub znacznie gor­szelep­sze lub znacznie gor­sze od mężczyzn

Kul­tu dziewic­twa nie wpro­wadziły ko­biety - po­nieważ są w tych spra­wach znacznie mądrzej­sze od mężczyzn.Po naprawdę ciężkiej chorobie nikt już nie jest taki sam; staje się znacznie lepszy lub znacznie gorszy.Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni.Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Miłość zmienia ludzi, czy na lep­sze czy na gor­sze za­leży tyl­ko od Ciebie.Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia.