Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia.


ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
michał bałuckiko­bietyw miłościsą prak­tyczniej­szeod mężczyznmiłość u mężczyz­nyled­wocząstkężyciawy­pełniadlako­bietyjest treściążyciako­biety w miłościw miłości są prak­tyczniej­szesą prak­tyczniej­sze od mężczyznmiłość u mężczyz­ny led­woled­wo cząstkęcząstkę życiażycia wy­pełniadla ko­bietyko­biety jest treściąjest treścią życiako­biety w miłości są prak­tyczniej­szew miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyznmiłość u mężczyz­ny led­wo cząstkęled­wo cząstkę życiacząstkę życia wy­pełniadla ko­biety jest treściąko­biety jest treścią życiako­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyznmiłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życialed­wo cząstkę życia wy­pełniadla ko­biety jest treścią życiamiłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia

Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia.Życie mężczyz­ny kręci się zaw­sze wokół jed­nej, je­dynej ko­biety, w której za­wierają się wszys­tkie ko­biety świata, szczyt wszel­kich ta­jem­nic i klucz do wszys­tkich odpowiedzi.Ko­bieto! szu­kasz sen­su życia? Po­myśl, że są kra­je w których ko­biety nie mają nic do po­wie­dze­nia. Za od­kry­cie ręki mogą zos­tać zlin­czo­wane lub oka­leczo­ne przez zwy­rod­niałych mężczyzn. Nie mają pra­wa do wy­boru swo­jego szczęścia w sze­rokim te­go słowa znacze­niu. Nie szu­kaj sen­su życia, znajdź je w so­bie i w tym co robisz.Co to jest praw­dzi­wa miłość, wiedzą tyl­ko ko­biety brzyd­kie, piękne – umieją za­led­wie uwodzić.Każda miłość ko­biety do mężczyz­ny i od­wrot­nie ma w so­bie niena­wiść. Bo człowiek jest związa­ny z kimś, ko­go kocha, i to mu od­biera cząstkę wol­ności; nie może być inaczej. A mając za złe ut­ratę włas­nej wol­ności, usiłuje dru­giego zmu­sić do te­go, aby się swej wyrzekł całkowicie.Roz­kosze, ja­kie mężczyz­na czer­pie z miłości, są o ty­le uboższe od doz­nań ko­biety, że niedos­ta­tek przy­jem­ności mężczyz­na re­kom­pensu­je mno­gością przygód.