Ko­biety wolą mężczyzn mil­czących, łudząc się, że są przez nich słuchane.


ko­biety-wolą-mężczyzn-mil­czących-łudząc-ę-że są przez-nich-słuchane
louise de vilmorinko­bietywoląmężczyznmil­czącychłudzącsięże są przeznichsłuchaneko­biety woląwolą mężczyznmężczyzn mil­czącychłudząc sięże są przez nichnich słuchaneko­biety wolą mężczyznwolą mężczyzn mil­czącychże są przez nich słuchaneko­biety wolą mężczyzn mil­czących

Kobiety wolą mężczyzn milczących, łudząc się, że są przez nich słuchane. -Louise de Vilmorin
kobiety-wolą-mężczyzn-milczących-łudząc-ę-że-są-przez-nich-słuchane
Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają. -Marcel Achard
ko­biety-lu­bią-mil­czących-mężczyzn-myślą że oni- słuchają
mil­czące kwiaty mil­czących, zra­nionych dusz - mil­cząc krzyczymy  -Maverick123
mil­czą-kwiaty-mil­czących-zra­nionych-dusz-mil­cząc-krzyczymy 
Bóg stworzył ko­biety bez poczu­cia hu­moru - w re­zul­ta­cie pot­ra­fią one tyl­ko kochać mężczyzn, za­miast śmiać się z nich. -Ingmar Bergman
bóg-stworzył-ko­biety-bez-poczu­cia-hu­moru- w re­zul­­cie-pot­ra­fią-one-tyl­ko-kochać-mężczyzn-za­miast-śmiać ę-z nich
Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. -Michał Bałucki
ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
Ko­biety na ogół dużo le­piej so­bie radzą niż my, tyl­ko wolą się z tym nie zdradzać. -Jerzy Jurandot
ko­biety-na ogół-żo-­piej-so­bie-radzą-ż-my-tyl­ko-wolą ę-z tym-nie zdradzać