Ko­biety wolą mężczyzn mil­czących, łudząc się, że są przez nich słuchane.


ko­biety-wolą-mężczyzn-mil­czących-łudząc-ę-że są przez-nich-słuchane
louise de vilmorinko­bietywoląmężczyznmil­czącychłudzącsięże są przeznichsłuchaneko­biety woląwolą mężczyznmężczyzn mil­czącychłudząc sięże są przez nichnich słuchaneko­biety wolą mężczyznwolą mężczyzn mil­czącychże są przez nich słuchaneko­biety wolą mężczyzn mil­czących

Kobiety wolą mężczyzn milczących, łudząc się, że są przez nich słuchane.Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają.mil­czące kwiaty mil­czących, zra­nionych dusz - mil­cząc krzyczymy Bóg stworzył ko­biety bez poczu­cia hu­moru - w re­zul­ta­cie pot­ra­fią one tyl­ko kochać mężczyzn, za­miast śmiać się z nich.Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia.Ko­biety na ogół dużo le­piej so­bie radzą niż my, tyl­ko wolą się z tym nie zdradzać.