Ko­biety z re­guły sta­rają się spra­wić, by mężczyz­na się zmienił; prze­robiony zaś przes­ta­je im się podobać.


ko­biety-z re­guły-sta­rają ę-spra­wić-by mężczyz­na ę-zmienił-prze­robiony-zaś-przes­­-im ę-podobać
marlena dietrichko­bietyz re­gułysta­rają sięspra­wićby mężczyz­na sięzmieniłprze­robionyzaśprzes­ta­jeim siępodobaćko­biety z re­gułyz re­guły sta­rają sięsta­rają się spra­wićby mężczyz­na się zmieniłprze­robiony zaśzaś przes­ta­jeprzes­ta­je im sięim się podobaćko­biety z re­guły sta­rają sięz re­guły sta­rają się spra­wićprze­robiony zaś przes­ta­jezaś przes­ta­je im sięprzes­ta­je im się podobaćko­biety z re­guły sta­rają się spra­wićprze­robiony zaś przes­ta­je im sięzaś przes­ta­je im się podobaćprze­robiony zaś przes­ta­je im się podobać

Kobiety z reguły starają się sprawić, by mężczyzna się zmienił: Przerobiony zaś przestaje im się podobać.Ko­biety sta­rają się urządzić na­wet w klęsce. Pot­ra­fią za­gos­po­daro­wać zły los.Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar.Zni­komym sta­je się płomień miłości w ser­cu ko­biety, sko­ro względy i pie­szczo­ty przes­taną go zasilać.Mężczyz­na pożąda ko­biety, ko­bieta mężczyz­ny. Kiedy się z tym zdradzą, obo­je czują niesmak.Prze­konań nie zdo­bywa się łat­wo, a jeśli dochodzi się do nich bez tru­du, oka­zuje się wkrótce, że są bez­wartościowe i niez­dolne sta­wić opór w walce.