Ko­lac­ja Egzotyczna Spro­wadziłem z Ja­ponii sushi, Egzo­tyką chciałem ją skusić. Rybę zżarła, Ja do tarła, Ona - że egze­ma du­si i iść musi.


ko­lac­ja-egzotyczna-spro­wadziłem-z ja­ponii-sushi-egzo­tyką-chciałem-ją skusić-rybę-zżarła-ja-do tarła-ona- że egze­-­
awatarko­lac­jaegzotycznaspro­wadziłemz ja­poniisushiegzo­tykąchciałemją skusićrybęzżarłajado tarłaona że egze­madu­sii iśćmusiko­lac­ja egzotycznaegzotyczna spro­wadziłemspro­wadziłem z ja­poniiz ja­ponii sushiegzo­tyką chciałemchciałem ją skusićrybę zżarłaja do tarła że egze­ma du­sidu­si i iśći iść musiko­lac­ja egzotyczna spro­wadziłemegzotyczna spro­wadziłem z ja­poniispro­wadziłem z ja­ponii sushiegzo­tyką chciałem ją skusić że egze­ma du­si i iśćdu­si i iść musiko­lac­ja egzotyczna spro­wadziłem z ja­poniiegzotyczna spro­wadziłem z ja­ponii sushi że egze­ma du­si i iść musiko­lac­ja egzotyczna spro­wadziłem z ja­ponii sushi

To jest czys­ta ma­tema­tyka. Kal­ku­lac­ja bez żad­ne­go ciężkiego wy­siłku. Nie od­da­waj wszys­tkiego co masz dru­giej oso­bie. Bo jak odej­dzie nie zos­ta­nie nic. Ani ona ani ty... ....................................................................................  Spo­tyka dziew­czę na drodze chłopaka Daj mi pierścionek to dam Ci buziaka Dał jej pierścionek, ona mu siebie Ten pier­wszy raz było jak w niebie A po­tem obo­je się w życie rzucili Pierścionek i bu­ziak precz odrzucili Ona nie ona, on też nie on Do nieba im dro­ga już tyl­ko przez zgon Jeśli idzie się od A do B, to niekoniecznie musi się iść po linii prostej.Ciężko prze­suwa palce Skrzy­piącym tańcem Opo­wiada lal­ce Że jest stałym bywalcem Ciężko od­dycha i się poci Lal­ka mu się podoba Tak mają despoci Wychodzi na snoba Lecz tworzy­wo plastikowe Nie do myśle­nia ma głowe Ma być i mieć musi Mi­mo, że on ją smro­dem dusi Wy­sapując ko­lej­ne zdanie Do­tyka jej dłoni Ona mu te­go nie zabroni A powinna By po­zos­tać niewinna Lecz od plas­ti­ku nie wy­magaj wiele I skup się na duchu nie na ciele Chciałbym iść do raju ze względu na klimat, ale piekło musi być o wiele przyjemniejsze ze względu na towarzystwo.Roz­to­py popłyną wraz z nur­tem emocji by prze­lać się do kojąco szumiącego morza prawdy słona by­wa szczerość lecz tyl­ko ona podtrzymuje prądy ar­cy-uczuć in­spir. Ko­ralik Anioła