Ko­lej­ny deszcz ob­my­wa strach przed przyszłością. Ko­lej­na noc za­myka drzwi dob­rym nadziejom i no­wym miłościom. Ko­lej­ne dni zdają się nie być no­wym jut­rem, tym lepszym. A po­roz­rzu­cane słowa nie chcą układać się w wiersze. Ko­lej­ny człowiek odszedł strącając w ot­chłań samotności. Roz­bierają mnie na kawałki sta­re i no­we miłości.


ko­lej­ny-deszcz-ob­my­wa-strach-przed-przyszłośą-ko­lej­na-noc-za­myka-drzwi-dob­rym-nadziejom-i no­wym-miłościom-ko­lej­ne-dni
alfa centauriko­lej­nydeszczob­my­wastrachprzedprzyszłościąko­lej­nanocza­mykadrzwidob­rymnadziejomi no­wymmiłościomko­lej­nednizdają sięnie byćno­wymjut­remtymlepszympo­roz­rzu­canesłowaniechcąukładać sięw wierszeczłowiekodszedłstrącającw ot­chłańsamotnościroz­bierająmniena kawałkista­rei no­wemiłościko­lej­ny deszczdeszcz ob­my­waob­my­wa strachstrach przedprzed przyszłościąko­lej­na nocnoc za­mykaza­myka drzwidrzwi dob­rymdob­rym nadziejomnadziejom i no­wymi no­wym miłościomko­lej­ne dnidni zdają sięzdają się nie byćnie być no­wymno­wym jut­remtym lepszympo­roz­rzu­cane słowasłowa nienie chcąchcą układać sięukładać się w wierszeko­lej­ny człowiekczłowiek odszedłodszedł strącającstrącając w ot­chłańw ot­chłań samotnościroz­bierają mniemnie na kawałkina kawałki sta­resta­re i no­wei no­we miłościko­lej­ny deszcz ob­my­wadeszcz ob­my­wa strachob­my­wa strach przedstrach przed przyszłościąko­lej­na noc za­mykanoc za­myka drzwiza­myka drzwi dob­rymdrzwi dob­rym nadziejomdob­rym nadziejom i no­wymnadziejom i no­wym miłościomko­lej­ne dni zdają siędni zdają się nie byćzdają się nie być no­wymnie być no­wym jut­rema po­roz­rzu­cane słowapo­roz­rzu­cane słowa niesłowa nie chcąnie chcą układać sięchcą układać się w wierszeko­lej­ny człowiek odszedłczłowiek odszedł strącającodszedł strącając w ot­chłaństrącając w ot­chłań samotnościroz­bierają mnie na kawałkimnie na kawałki sta­rena kawałki sta­re i no­westa­re i no­we miłości

Sta­le plyn­ne, za chodze­nie w głowe po każdej burzy w szklan­ce wo­dy. Ja wiem da­lej chce. Da­lej, da­lej chce próbować. -Anulasek
sta­-plyn­ne-za chodze­nie-w głowe-po każdej-burzy-w szklan­-wo­dy-ja wiem-da­lej-chce-da­lej da­lej-chce-próbować
Dla mnie to nic. No­we mil­le­nium, no­wy wiek czy no­wy rok. Dla mnie to jeszcze ko­lej­ny dzień, ko­lej­na noc. Słońce, księżyc, gwiaz­dy po­zos­taną te same. -Dalajlama
dla-mnie-to nic-no­we mil­­nium-no­wy-wiek-czy-no­wy-rok-dla mnie-to jeszcze-ko­lej­ny-dzień-ko­lej­na-noc-słoń księżyc