Ko­leje życia Sok­ra­tesa, w które­go is­tnienie nikt nie ośmiela się wątpić, nie są tak dob­rze poświad­czo­ne, jak fak­ty z życia Je­zusa Chrystusa.


ko­leje-życia-sok­ra­tesa-w które­go-is­tnienie-nikt-nie ośmiela ę-wątpić-nie są tak-dob­rze-poświad­czo­ne-jak fak­ty
jean-jacques (jan jakub) rousseauko­lejeżyciasok­ra­tesaw które­gois­tnienieniktnie ośmiela sięwątpićnie są takdob­rzepoświad­czo­nejak fak­tyz życiaje­zusachrystusako­leje życiażycia sok­ra­tesaw które­go is­tnienieis­tnienie niktnikt nie ośmiela sięnie ośmiela się wątpićnie są tak dob­rzedob­rze poświad­czo­nejak fak­ty z życiaz życia je­zusaje­zusa chrystusako­leje życia sok­ra­tesaw które­go is­tnienie niktis­tnienie nikt nie ośmiela sięnikt nie ośmiela się wątpićnie są tak dob­rze poświad­czo­nejak fak­ty z życia je­zusaz życia je­zusa chrystusa

Było już tak dob­rze, po­godziłam się z tą myślą... a Ty masz czel­ność tak po pros­tu wrócić do mo­jego życia? Równie dob­rze mog­li­byśmy wy­magać od ko­goś, aby wciąż no­sił ub­ra­nie, które mu pa­sowało za chłopięcych lat, jak żądać od społeczeństwa, aby po­zos­ta­wało w for­mach życia wyt­worzo­nych przez bar­barzyńskich przodków. Jest to dążenie bez­sensow­ne, które za naszych czasów pogrążyło świat w po­topie krwi.Nie wpuszcze­nie do nieba mu­zułmańskiego dziec­ka, które za życia nig­dy nie doświad­czyło Je­zusa i nie poz­nało je­go ewan­ge­lii, uważam za naj­większy grzech na kon­cie ka­tolic­kiego boga.Nie sądzę, bym wyb­rał się na zaślu­biny, za teścia mając Je­zusa Chrystusa.cze­mu zam­knęłaś drzwi nikt cię nie goni z bo­jaźnią pat­rzysz na boki jak­byś się bała pogoni nau­czo­na doświad­czeń szeregiem usiłujesz uciec przed oko­liczności zbiegiem wyjdź do przodu zaufaj sobie kreuj okoliczności sprzy­jające tobie uśmie­chaj się do życia łap naj­drob­niej­szą chwilę radości dużą czy małą graj va­bank śmiało kto wie ile nam na tym świecie życia zostało *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki Żyj jak­byś nig­dy nie upadł. Śpiewaj jak­by nikt Cię nie słyszał. Tańcz jak­by nikt Cię nie widział. Bieg­nij jak­byś is­tniał tyl­ko Ty. Kochaj jak­by nikt Cię nie zranił. Bo życia od no­wa nie zaczniesz z myślą