Ko­munis­ta – to człowiek, który przeczy­tał „Ka­pitał


ko­munis­- to człowiek-który-przeczy­ł-ka­pitał-ka­rola-mar­xa-an­ty-ko­munis­- to człowiek-który-przeczy­ł-ka­pitał
ronald reaganko­munis­ta– to człowiekktóryprzeczy­tał„ka­pitałka­rolamar­xaan­tyko­munis­ta„ka­pitał”i go zrozumiałko­munis­ta – to człowiekktóry przeczy­tałprzeczy­tał „ka­pitałka­rola mar­xaktóry przeczy­tałprzeczy­tał „ka­pitał”„ka­pitał” i go zrozumiałktóry przeczy­tał „ka­pitałktóry przeczy­tał „ka­pitał”przeczy­tał „ka­pitał” i go zrozumiał

Ek­spert to człowiek, który przes­tał myśleć - on wie.Człowiek, który przes­ta­je kochać, jest mar­twy bar­dziej niż ten, który umarł, kochając.Pe­wien młody poeta przy­niósł Wol­te­rowi swoją odę pod ty­tułem Gdzie byłeś gdy szu­kałem drogi? Każdy mój krok, był w stronę głosu, Który słyszałem. Który mówił kochaj. Dziś po­zos­tał tyl­ko ból. Nadziei brak. Ut­ra­cona siła wiel­kiej wiary w świat. Świat miłością prze­pełniony. Świat wy­marzo­ny... Bez choroby. Niefi­zycznej. Szczęściem dotleniony.. ~Mar­cin Twardysko.Nie wszys­cy muzułmanie Są ter­ro­rys­ta­mi - Ale większość ter­ro­rystów To wyz­nawcy is­la­mu Nie wszys­cy Żydzi Są ko­munis­ta­mi Ale większość ko­munistów Było Żyda­mi Nie każdy ko­munis­ta mor­do­wał .......... Nie wszys­cy Cy­ganie kradną ..... Nie wszys­cy Niem­cy by­li faszys­ta­mi ........... Nie każdy Ros­ja­nin pi­je .......... I nie każdy wier­szyk ten zro­zumie :-) Smutny jest oczywiście każdy człowiek, który zrozumiał, że wszelkie piękno otrzymujemy tylko w charakterze pożyczki, na krótkie godziny, aż do odwołania.