ko­niec świata jest da­leko, ale ma­my całą wie­czność, by tam dotrzeć 


ko­niec-świata-jest da­leko-ale-­my-całą-wie­czność-by tam-dotrzeć 
wenaa01ko­niecświatajest da­lekoalema­mycałąwie­cznośćby tamdotrzeć ko­niec świataświata jest da­lekoale ma­myma­my całącałą wie­cznośćby tam dotrzeć ko­niec świata jest da­lekoale ma­my całąma­my całą wie­cznośćale ma­my całą wie­czność

Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata.Ka­ra piekła po­lega na tym, że na całą wie­czność ot­rzy­mujesz to, co zda­wało ci się naj­bar­dziej up­ragnione na ziemi.Czas jest nasz, ale wie­czność na­leży do Boga.Na wie­czność re­ligia nie da­wała nig­dy żad­nej gwa­ran­cji.Po co miała by to ro­bić? Prze­cież wie­czność się nie zepsuje.Miłość nie tylko jest mostem, który pozwala dotrzeć nam do innych. To także most, po którym możemy dotrzeć do nas samych.Roz­mo­wa z moim bratem - Mal­wi­na, a co byś zro­biła gdy­by za godzinę był ko­niec świata? - Poszłabym do spo­wie­dzi, by po­wie­dzieć w końcu, że kłamałam mówiąc