Ko­niec pot­wier­dził je­go początek.


ko­niec-pot­wier­dził-­go-początek
talmudko­niecpot­wier­dziłje­gopoczątekko­niec pot­wier­dziłpot­wier­dził je­goje­go początekko­niec pot­wier­dził je­gopot­wier­dził je­go początekko­niec pot­wier­dził je­go początek

Wyjątek pot­wier­dza regułę… Lecz czymże jest Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia.Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania.Początek złego słod­ki, ale ko­niec gorzki.Je­dyny początek i ko­niec we wszechświecie wyz­nacza włas­na świado­mość istnienia.Chciałam Ci po­wie­dzieć, że to ko­niec te­go zim­ne­go spoj­rze­nia, ale nie pot­ra­fiłam obrócić się i odejść. Tak po pros­tu odejść, nie pat­rząc na Two­je smut­ne oczy. To nic, że nie widziałam Cię przez cały rok, a może więcej. Co­raz częściej spoglądam na Ciebie, gdy za­mykam oczy. Na­wet wte­dy nie pot­ra­fię po­wie­dzieć Ci, że to ko­niec. Ciągnę to bez­sensu. Dro­gi Aniele.