kołysze szeptem trwając, aż sen przybędzie- mat­czy­na miłość...


kołysze-szeptem-trwając-aż sen-przybędzie-mat­czy­na-miłość
natuuśkołyszeszeptemtrwającaż senprzybędziemat­czy­namiłośćkołysze szeptemszeptem trwającaż sen przybędziemat­czy­na miłośćkołysze szeptem trwając

Ma­ma - ma­giczne słowo które zna kżdy z Nas Obej­mie, przy­tuli gdy zło i smu­tek drze­mią w Nas Do­radzi gdy dziec­ko płacze i zwi­ja się z rozpaczy Dziec­ko dla mat­ki to szka­tułka pełna złota, Do której tra­fia, każda mat­czy­na cnota. NIe ma czys­trzej miłości, od mat­czy­nej pełnej czułości.Gwiaz­dy zasnęły Księżyc w ok­no zagląda Mat­czy­na miłość Krys­ty­na Sz. 09.04.2015r.bez­gwiez­dne noce ty­siąc i dwu let­ni sen czy to już miłość Ja przychodząca do Ciebie, sza­rym rankiem... jak mat­ka sen­na....za­mykam two­je oczy.Ow­ca idzie za owcą, jak czy­ni mat­ka, tak czy­ni córka.zwiet­rze­liną czasu małym nic na pozór jak­by uleciałym sycącym szeptem muszelką na pastwę głod­nym falom słonym osadem na niej na nim skwierczeć li­zanym dbale byłam jestem czy chcę czy nie tu i teraz maluczka