Kościół śpiewa, po­nieważ sa­mo słowo nie wys­tar­cza do modlitwy.


kośół-śpiewa-po­nieważ-­mo-słowo-nie wys­tar­cza-do modlitwy
josemaría escrivá de balaguerkościółśpiewapo­nieważsa­mosłowonie wys­tar­czado modlitwykościół śpiewapo­nieważ sa­mosa­mo słowosłowo nie wys­tar­czanie wys­tar­cza do modlitwypo­nieważ sa­mo słowosa­mo słowo nie wys­tar­czasłowo nie wys­tar­cza do modlitwypo­nieważ sa­mo słowo nie wys­tar­czasa­mo słowo nie wys­tar­cza do modlitwypo­nieważ sa­mo słowo nie wys­tar­cza do modlitwy

Cza­sem wys­tar­czy jed­no słowo, żeby ot­worzyć szuf­ladę, do której nie mieliśmy dostępu przez całe la­ta. Nie wie­dzieliśmy na­wet, gdzie szu­kać klucza.Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic...Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością Nie lękajmy się o Kościół, że gdy za bardzo wejdzie w życie ludzkie, to się trochę przybrudzi. To jest Kościół grzeszników i świętych, Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół wprawdzie Boży, ale ludzki.Nie jest ubo­gim ten, które­mu wys­tar­cza to, cze­go używa.Nies­te­ty, brak chęci do życia nie wys­tar­cza, by mieć ochotę na śmierć.