Kobiet kochających mało. Zwykle miłością chcą one zrobić karierę, jak mężczyzna działalnością.


kobiet-kochających-ło-zwykle-miłośą-chcą-one-zrobić-karierę-jak-mężczyzna-działalnośą
jan fedorowiczkobietkochającychmałozwyklemiłościąchcąonezrobićkarieręjakmężczyznadziałalnościąkobiet kochającychkochających małozwykle miłościąmiłością chcąchcą oneone zrobićzrobić karieręjak mężczyznamężczyzna działalnościąkobiet kochających małozwykle miłością chcąmiłością chcą onechcą one zrobićone zrobić karieręjak mężczyzna działalnościązwykle miłością chcą onemiłością chcą one zrobićchcą one zrobić karieręzwykle miłością chcą one zrobićmiłością chcą one zrobić karierę

Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią.Jeszcze nie widziałem, żeby mężczyzna nie poparł drugiego mężczyzny, byleby to, co chcą zrobić, było dosyć idiotyczne.Ko­biety- za­nim się zas­ta­nowią czy coś chcą mi­jają wieki, a jak już wiedzą, że chcą, wszys­tko się zmienia i zno­wu jest prob­lem w pos­ta­ci myśle­nia co zrobić… Z miłością jest jak z deszczem na świecie. Jed­ni mają jej za dużo, a in­ni za mało...Mężczyźni są dla kobiet jak miejsca na parkingu. Mężczyzna bez kobiety jest jak dom bez okien.Z dwóch kobiet zakochanych w tym samym mężczyźnie jedna jest nieszczęśliwa. Z dwu mężczyzn kochających jedną kobietę ktoś z nich jest durniem.