Kobieta jest jak książka. Przeglądając, zawsze się na coś natrafi.


kobieta-jest-jak-książka-przeglądając-zawsze-ę-na-coś-natrafi
anatol francekobietajestjakksiążkaprzeglądajączawszesięnacośnatrafikobieta jestjest jakjak książkazawsze sięsię nana coścoś natrafikobieta jest jakjest jak książkazawsze się nasię na cośna coś natrafikobieta jest jak książkazawsze się na cośsię na coś natrafizawsze się na coś natrafi

Miłość jest jak książka. Przeglądając, zawsze się na coś natrafi.Ko­bieta jest jak książka. Przeglądając, zaw­sze się na coś natrafi.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Kobieta jest coś zawsze niestałego i zmiennego.Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy.Nawet ci, którzy mówią, że dla nich jest jeden mężczyzna czy jedna kobieta na świecie, przekonują się, że nie zawsze jest to właśnie ten mężczyzna lub ta kobieta.