Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości.


kobieta-jest-raczej-stworzona-aby-być-kochaną-ż-aby-kochać-na-kształt-kwiatów-co-same-nie-czują-zgoła-swej-woni-lecz-komuś-dają-ją-czuć
alfonso esquiroskobietajestraczejstworzonaabybyćkochanąniżkochaćnakształtkwiatówcosamenieczujązgołaswejwonileczkomuśdajączućkobietytoistotniekwiatymiłościkobieta jestjest raczejraczej stworzonaaby byćbyć kochanąniż abyaby kochaćna kształtkształt kwiatówco samesame nienie czujączują zgołazgoła swejswej wonilecz komuśkomuś dajądają jąją czućkobiety sąistotnie kwiatykwiaty ww miłościkobieta jest raczejjest raczej stworzonaaby być kochanąniż aby kochaćna kształt kwiatówco same niesame nie czująnie czują zgołaczują zgoła swejzgoła swej wonilecz komuś dająkomuś dają jądają ją czućsą to istotnieistotnie kwiaty wkwiaty w miłości

Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.Większego trzeba rozumu, aby czyjejś dobrej rady posłuchać, niż aby, jej komuś udzielić.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.Najbardziej pożądane jest, aby mieć duszę czynną i aby swe szczęście znajdowała ona nie w szczęściu, lecz w poczuciu swej pełnej aktywności.