Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.


kobieta-jest-wiosną-przychodzi-po-jesieni-i-zimie-przynosi-świeżość-i-ciepło-i-jeszcze-przynosi-nadzieję
romain hereuxkobietajestwiosnąprzychodzipojesienizimieprzynosiświeżośćciepłojeszczenadziejękobieta jestjest wiosnąwiosną przychodziprzychodzi popo jesienijesieni ii zimieprzynosi świeżośćświeżość ii ciepłociepło ii jeszczejeszcze przynosiprzynosi nadziejękobieta jest wiosnąjest wiosną przychodziwiosną przychodzi poprzychodzi po jesienipo jesieni ijesieni i zimieprzynosi świeżość iświeżość i ciepłoi ciepło iciepło i jeszczei jeszcze przynosijeszcze przynosi nadziejękobieta jest wiosną przychodzijest wiosną przychodzi powiosną przychodzi po jesieniprzychodzi po jesieni ipo jesieni i zimieprzynosi świeżość i ciepłoświeżość i ciepło ii ciepło i jeszczeciepło i jeszcze przynosii jeszcze przynosi nadziejękobieta jest wiosną przychodzi pojest wiosną przychodzi po jesieniwiosną przychodzi po jesieni iprzychodzi po jesieni i zimieprzynosi świeżość i ciepło iświeżość i ciepło i jeszczei ciepło i jeszcze przynosiciepło i jeszcze przynosi nadzieję

Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki.Podstęp wcale nie przynosi ludziom pożytku; niekorzystną jest rzeczą nie tylko być oszukanym, lecz również oszukiwać; wszakże podstęp upadla naturę ludzką, zwycięzcę naraża na pogardę, zwyciężonemu przynosi politowanie.Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna.Gdy ma się do czynienia z kobietą kochaną, trochę tchórzostwa nie przynosi ujmy.Sucha w zimie, wiosną raczy nadzieją. Łody­ga losu.Czy pani wie, co to jest nie przynieść człowiekowi nadziei? To gorzej niż go oślepić i zabić. Ja wiem, że on czeka na tę nadzieję, i to ode mnie. Ja nie mogę z nim rozmawiać; ja czuję, że sam nie powinienem żyć. Cóż jest warte własne życie, jeśli się innym nie przynosi nadziei?