Kobieta musi odegrać się na mężczyźnie, którego kocha, wziąć odwet za swoją miłość, uległość, oddanie, za swe rozpięcie na krzyżu fizycznej i duchowej miłości. Odgrywa się gniewem, niewiemością, pogardą i... samą miłością.


kobieta-musi-odegrać-ę-na-mężczyźnie-którego-kocha-wziąć-odwet-za-swoją-miłość-uległość-oddanie-za-swe-rozpięcie-na-krzyżu-fizycznej
miodrag pavlovickobietamusiodegraćsięnamężczyźniektóregokochawziąćodwetzaswojąmiłośćuległośćoddanieswerozpięciekrzyżufizycznejduchowejmiłościodgrywagniewemniewiemościąpogardąsamąmiłościąkobieta musimusi odegraćodegrać sięsię nana mężczyźniektórego kochawziąć odwetodwet zaza swojąswoją miłośćza sweswe rozpięcierozpięcie nana krzyżukrzyżu fizycznejfizycznej ii duchowejduchowej miłościodgrywa sięsię gniewempogardą ii samąsamą miłościąkobieta musi odegraćmusi odegrać sięodegrać się nasię na mężczyźniewziąć odwet zaodwet za swojąza swoją miłośćza swe rozpięcieswe rozpięcie narozpięcie na krzyżuna krzyżu fizycznejkrzyżu fizycznej ifizycznej i duchoweji duchowej miłościodgrywa się gniewempogardą i samąi samą miłością

Brak odwagi, to ostatnia rzecz, jaką kobieta zgodzi się dostrzec w mężczyźnie, którego kocha, albo od którego po prostu zależy. -Joseph Conrad
brak-odwagi-to-ostatnia-rzecz-jaką-kobieta-zgodzi-ę-dostrzec-w-mężczyźnie-którego-kocha-albo-od-którego-po-prostu-zależy
Kobieta umie wszystko wybaczyć mężczyźnie, którego kocha, i chce kochać go nadal, jeśli dzięki niemu odkryła miłość w sobie samej. -Eugene O'neal
kobieta-umie-wszystko-wybaczyć-mężczyźnie-którego-kocha-i-chce-kochać-go-nadal-śli-dzięki-niemu-odkryła-miłość-w-sobie-samej
Żadna kobieta, która kocha, nie oprze się mężczyźnie, którego wielkoduszność przywodzi do śmieszności i do ruiny. -Henry Miller
Żadna-kobieta-która-kocha-nie-oprze-ę-mężczyźnie-którego-wielkoduszność-przywodzi-do-śmiesznoś-i-do-ruiny
Każda kobieta chce wziąć odwet i chce przebaczyć. Jeśli nie odegra się na nas, odegra się na kimś innym albo na nas za kogoś innego. -Miodrag Pavlovic
każda-kobieta-chce-wziąć-odwet-i-chce-przebaczyć-jeśli-nie-odegra-ę-na-nas-odegra-ę-na-kimś-innym-albo-na-nas-za-kogoś-innego
W miłości - nie mówiąc nawet o jej stronie duchowej - kobieta jest jak instrument muzyczny, który odsłania swe tajniki tylko temu, kto umie biegle nim władać. -Honore de Balzac
w-miłoś-nie-mówiąc-nawet-o-jej-stronie-duchowej-kobieta-jest-jak-instrument-muzyczny-który-odsłania-swe-tajniki-tylko-temu-kto-umie-biegle
Kobieta nie znosi zazdrosnego mężczyzny, którego nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyzna którego kocha nie jest zazdrosny. -Ninon De Lenclos
kobieta-nie-znosi-zazdrosnego-mężczyzny-którego-nie-kocha-ale-wścieka-ę-gdy-mężczyzna-którego-kocha-nie-jest-zazdrosny