Kobieta nigdy nie zauważa tego, co się dla niej robi: ona widzi tylko to, czego się nie robi.


kobieta-nigdy-nie-zauważa-tego-co-ę-dla-niej-robi-ona-widzi-tylko-to-czego-ę-nie-robi
georges courtelinekobietanigdyniezauważategocosiędlaniejrobionawidzitylkotoczegorobikobieta nigdynigdy nienie zauważazauważa tegoco sięsię dladla niejniej robiona widziwidzi tylkoczego sięsię nienie robikobieta nigdy nienigdy nie zauważanie zauważa tegoco się dlasię dla niejdla niej robiona widzi tylkoczego się niesię nie robikobieta nigdy nie zauważanigdy nie zauważa tegoco się dla niejsię dla niej robiczego się nie robikobieta nigdy nie zauważa tegoco się dla niej robi

Kobieta nigdy nie widzi, co się dla niej robi. Zawsze dostrzeże, czego się nie robi.Nie wiemy, co robi się w niebie, ale wiemy, czego się nie robi: nikt się tam nie żeni, ani nie jest do ożenku zmuszany.Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, ale też nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.Zacną kobietę poznać po tym, co robi, zacnego mężczyznę po tym, czego nie robi.I czworonogi staja na tylnych łapach. Czego się nie robi dla żarcia i ze strachu.