Kobieta piękna jest co dzień taka sama, natomiast w ładnej kobiecie odkrywamy co dzień jakiś wdzięk, którego w przeddzień nie znaliśmy.


kobieta-piękna-jest-co-dzień-taka-sama-natomiast-w-ładnej-kobiecie-odkrywamy-co-dzień-jakiś-wdzięk-którego-w-przeddzień-nie-znaliśmy
francois de la rochefoucauldkobietapięknajestcodzieńtakasamanatomiastładnejkobiecieodkrywamyjakiśwdziękktóregoprzeddzieńnieznaliśmykobieta pięknapiękna jestjest coco dzieńdzień takataka samanatomiast ww ładnejładnej kobieciekobiecie odkrywamyodkrywamy coco dzieńdzień jakiśjakiś wdziękktórego ww przeddzieńprzeddzień nienie znaliśmykobieta piękna jestpiękna jest cojest co dzieńco dzień takadzień taka samanatomiast w ładnejw ładnej kobiecieładnej kobiecie odkrywamykobiecie odkrywamy coodkrywamy co dzieńco dzień jakiśdzień jakiś wdziękktórego w przeddzieńw przeddzień nieprzeddzień nie znaliśmykobieta piękna jest copiękna jest co dzieńjest co dzień takaco dzień taka samanatomiast w ładnej kobieciew ładnej kobiecie odkrywamyładnej kobiecie odkrywamy cokobiecie odkrywamy co dzieńodkrywamy co dzień jakiśco dzień jakiś wdziękktórego w przeddzień niew przeddzień nie znaliśmykobieta piękna jest co dzieńpiękna jest co dzień takajest co dzień taka samanatomiast w ładnej kobiecie odkrywamyw ładnej kobiecie odkrywamy coładnej kobiecie odkrywamy co dzieńkobiecie odkrywamy co dzień jakiśodkrywamy co dzień jakiś wdziękktórego w przeddzień nie znaliśmy

W wielu małżeństwach problemem jest to, że kobieta wyszła nie za mężczyznę, którego chciała, lecz za takiego, którego pozazdrościła innej kobiecie. -Peter Ustinov
w-wielu-łżeństwach-problemem-jest-to-że-kobieta-wyszła-nie-za-mężczyznę-którego-chciała-lecz-za-takiego-którego-pozazdrośła-innej
Kobieta nie jest taka sama dla wszystkich. -Anatol France
kobieta-nie-jest-taka-sama-dla-wszystkich
Mężczyzna cały dzień czeka na kobietę. Kobieta zaś cały dzień czeka na miłość. -Maria Kuncewiczowa
mężczyzna-cały-dzień-czeka-na-kobietę-kobieta-zaś-cały-dzień-czeka-na-miłość