Kobieta powinna mieć: - trzy rzeczy białe: skórę, zęby i ręce; - trzy czarne: oczy, brwi i rzęsy; - trzy czerwone: wargi, policzki i paznokcie; - trzy długie: ciało, włosy i ręce; - trzy krótkie: zęby, uszy i stopy; - trzy szerokie: klatkę piersiową, czoło i odstępy między brwiami; - trzy wąskie: usta, talię i kostkę; - trzy tłuste: ramiona, uda i łydki; - trzy delikatne: palce, włosy i wargi; - trzy małe: głowę, podbródek i nos.


kobieta-powinna-mieć-trzy-rzeczy-białe-skórę-zęby-i-rę-trzy-czarne-oczy-brwi-i-rzęsy-trzy-czerwone-wargi-policzki-i-paznokcie-trzy
gisele d'assaillykobietapowinnamiećtrzyrzeczybiałeskóręzębyręceczarneoczybrwirzęsyczerwonewargipoliczkipaznokciedługieciałowłosykrótkiezębyuszystopyszerokieklatkępiersiowączołoodstępymiędzybrwiamiwąskieustataliękostkętłusteramionaudałydkidelikatnepalcewargimałegłowępodbródeknoskobieta powinnapowinna miećtrzytrzy rzeczyrzeczy białezęby ii ręcetrzytrzy czarnebrwi ii rzęsytrzytrzy czerwonepoliczki ii paznokcietrzytrzy długiewłosy ii ręcetrzytrzy krótkieuszy ii stopytrzytrzy szerokieklatkę piersiowączoło ii odstępyodstępy międzymiędzy brwiamitrzytrzy wąskietalię ii kostkętrzytrzy tłusteuda ii łydkitrzytrzy delikatnewłosy ii wargitrzytrzy małepodbródek ii noskobieta powinna miećtrzy rzeczytrzy rzeczy białezęby i ręcetrzy czarnebrwi i rzęsytrzy czerwonepoliczki i paznokcietrzy długiewłosy i ręcetrzy krótkieuszy i stopytrzy szerokieczoło i odstępyi odstępy międzyodstępy między brwiamitrzy wąskietalię i kostkętrzy tłusteuda i łydkitrzy delikatnewłosy i wargitrzy małepodbródek i nos

Są na ziemi trzy tajemnice, trzy rzeczy niepojęte. Piękno, sprawiedliwość i prawda.Mo­je bo­gac­two. Ko­biet się nie trzy­mam, prócz żony, trzy mam.Anglia ma trzy sosy i trzysta wyznań. Francja ma trzy wyznania i trzysta sosów.Trzy­maj­cie tyl­ko to, co kocha­cie - to, cze­go niena­widzi­cie, trzy­ma was...na­pełniam głowę- os­tatnim tchnieniem..myślę o jut­rze-przeszłości nie zmienię..,rachuję słowa-raz,dwa,trzy..minę tworzę dobrą, do złej gry.., za­raz już wyjdę by pat­rzeć za siebie,biegnąc pół-kro­kiem,kroczę za Ciebie..,za Ciebie,za Matkę,Oj­ca i Sy­na..raz,dwa,trzy..trze­cia godzina.. jed­no tchnienie co trzy słowa,..za­raz myśl, pół-krok, głowa..młyn już le­ci... ,młyn już płynie..,lecz gdzie mo­wa.. eh.., o młynie..? Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy, I był sobie wilk okrutnie zły, okrutnie zły.