Kobieta pozwoli ze sobą zrobić, co zechcesz, bylebyś jej o tym nie mówił.


kobieta-pozwoli-ze-sobą-zrobić-co-zechcesz-bylebyś-jej-o-tym-nie-mówił
stefan Żeromskikobietapozwolizesobązrobićcozechceszbylebyśjejtymniemówiłkobieta pozwolipozwoli zeze sobąsobą zrobićco zechceszbylebyś jejjej oo tymtym nienie mówiłkobieta pozwoli zepozwoli ze sobąze sobą zrobićbylebyś jej ojej o tymo tym nietym nie mówiłkobieta pozwoli ze sobąpozwoli ze sobą zrobićbylebyś jej o tymjej o tym nieo tym nie mówiłkobieta pozwoli ze sobą zrobićbylebyś jej o tym niejej o tym nie mówił

Ko­bieta poz­wo­li ze sobą zro­bić, co zechcesz, by­lebyś jej o tym nie mówił. -Stefan Żeromski
ko­bieta-poz­wo­li-ze sobą-zro­bić-co zechcesz-by­lebyś-jej-o tym-nie mówił
Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. -Renard Jules
marzysz-o-rzeczach-wielkich-to-przynajmniej-pozwoli-zrobić-kilka-łych
Kto raz górę nad sobą kobiecie wziąć pozwoli, nie zakosztuje już spoczynku. -Wojciech Bogusławski
kto-raz-górę-nad-sobą-kobiecie-wziąć-pozwoli-nie-zakosztuje-już-spoczynku
By­cie sobą nie może być zbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tach bo­hater­stwa. Jes­tem sobą także w moim grzechu, w mo­jej skończo­ności, w mo­jej winie!  -Józef Stanisław Tischner
by­cie-sobą-nie może-być-zbu­dowa­ne-tyl­ko-na ak­tach-bo­hater­stwa-jes­tem sobą-także-w moim-grzechu-w mo­jej-skończo­noś
Przyjacielu! Jeśli w odpowiedzi na twoje pytanie kobieta odpowiada - nie wierz jej, jeśli jednak milczy - nie wierz jej tym bardziej. -Kornel Makuszyński
przyjacielu-jeśli-w-odpowiedzi-na-twoje-pytanie-kobieta-odpowiada-nie-wierz-jej-śli-jednak-milczy-nie-wierz-jej-tym-bardziej