Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją wiecznie, wcale nie znaczy kochać ją cały czas, bez przerw.


kobieta-rzadko-rozumie-że-kochać-ją-wiecznie-wcale-nie-znaczy-kochać-ją-cały-czas-bez-przerw
jaques devalkobietarzadkorozumieżekochaćwieczniewcalenieznaczycałyczasbezprzerwkobieta rzadkorzadko rozumieże kochaćkochać jąją wieczniewcale nienie znaczyznaczy kochaćkochać jąją całycały czasbez przerwkobieta rzadko rozumieże kochać jąkochać ją wieczniewcale nie znaczynie znaczy kochaćznaczy kochać jąkochać ją całyją cały czasże kochać ją wieczniewcale nie znaczy kochaćnie znaczy kochać jąznaczy kochać ją całykochać ją cały czaswcale nie znaczy kochać jąnie znaczy kochać ją całyznaczy kochać ją cały czas

Najlepiej jest kochać mądrze, z ufnością, ale lepiej jest kochać głupio, niż nie móc kochać wcale.Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga.Kochać ko­goś z li­tości to znaczy nie kochać go naprawdę.Gdy py­tasz dlacze­go nie mogę Cię kochać spo­koj­niej, od­po­wiadam, że kochać spo­koj­niej, to nie kochać wcale.Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.Kochać człowieka, to znaczy mieć czas, nie śpieszyć się, być obecnym dla niego.