Kobieta to nie puch marny, skoro przy życiowych zmaganiach stać ją jeszcze na to, by być czasem puszkiem.


kobieta-to-nie-puch-marny-skoro-przy-życiowych-zmaganiach-stać-ją-jeszcze-na-to-by-być-czasem-puszkiem
zdzisław bocheńskikobietatoniepuchmarnyskoroprzyżyciowychzmaganiachstaćjeszczenatobybyćczasempuszkiemnie puchpuch marnyskoro przyprzy życiowychżyciowych zmaganiachzmaganiach staćstać jąją jeszczejeszcze naby byćbyć czasemczasem puszkiemkobieta to nienie puch marnyskoro przy życiowychprzy życiowych zmaganiachżyciowych zmaganiach staćzmaganiach stać jąstać ją jeszczeją jeszcze naby być czasembyć czasem puszkiemkobieta to nie puchskoro przy życiowych zmaganiachprzy życiowych zmaganiach staćżyciowych zmaganiach stać jązmaganiach stać ją jeszczestać ją jeszcze naby być czasem puszkiemkobieta to nie puch marnyskoro przy życiowych zmaganiach staćprzy życiowych zmaganiach stać jążyciowych zmaganiach stać ją jeszczezmaganiach stać ją jeszcze na

Stać się przy­jacielem ukocha­nej przed­tem ko­biety jest to poczci­wy sposób za­pom­nienia o niej; miłość bo­wiem, za­mieniając się w przy­jaźń, przes­ta­je być miłością.Lepiej cierpieć czasem zło, niż je wyrządzać; i być czasem nawet oszukanym, niż być niegodnym zaufania.Skoro masz złą żonę, nie zmieniaj jej, bo dostaniesz jeszcze gorszą.Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry.Kobieta chłodna to kobieta, która jeszcze nie spotkała mężczyzny, którego musi pokochać.Kobieta chłodna - to kobieta, która nie spotkała jeszcze mężczyzny, którego musi kochać.