Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli.


kobieta-wprawdzie-duszę-jak-nam-kośół-wierzyć-każe-lecz-duszę-swego-stada-moralność-atmosfery-jaka-ją-otacza-a-zmysły-swych-wielbicieli
wacław berentkobietawprawdzieduszęjaknamkościółwierzyćkażeleczduszęswegostadamoralnośćatmosferyjakaotaczazmysłyswychwielbicielikobieta mama wprawdziewprawdzie duszęjak namnam kościółkościół wierzyćwierzyć każelecz duszęduszę swegoswego stadamoralność atmosferyjaka jąją otaczazmysły swychswych wielbicielikobieta ma wprawdziema wprawdzie duszęjak nam kościółnam kościół wierzyćkościół wierzyć każelecz duszę swegoduszę swego stadajaka ją otaczaa zmysły swychzmysły swych wielbicielikobieta ma wprawdzie duszęjak nam kościół wierzyćnam kościół wierzyć każelecz duszę swego stadaa zmysły swych wielbicielijak nam kościół wierzyć każe

Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent
ko­bieta- wpraw­dzie-duszę-jak nam-kośół-wie­rzyć-każe-lecz-duszę-swe­go-sta­da-mo­ral­ność-at­mosfe­ry-ja­ka-ją otacza
Kobieta piękna daje swoje ciało, kobieta ładna daje ciało i duszę, kobieta brzydka odda wszystko - ciało, duszę i serce. -Aniela Danuta Szymańska
kobieta-piękna-daje-swoje-ciało-kobieta-ładna-daje-ciało-i-duszę-kobieta-brzydka-odda-wszystko-ciało-duszę-i-serce
Kochać to odnajdywać własną duszę przez duszę ukochanego. -Edgar Lee Masters
kochać-to-odnajdywać-własną-duszę-przez-duszę-ukochanego
jak zwy­ciężyć mam pokusę? nie pat­rzeć na ciało,lecz w duszę..... -poeta wyklęty
jak zwy­ężyć-mam-pokusę-nie-pat­rzeć-na ciałolecz-w duszę