Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli.


kobieta-wprawdzie-duszę-jak-nam-kośół-wierzyć-każe-lecz-duszę-swego-stada-moralność-atmosfery-jaka-ją-otacza-a-zmysły-swych-wielbicieli
wacław berentkobietawprawdzieduszęjaknamkościółwierzyćkażeleczduszęswegostadamoralnośćatmosferyjakaotaczazmysłyswychwielbicielikobieta mama wprawdziewprawdzie duszęjak namnam kościółkościół wierzyćwierzyć każelecz duszęduszę swegoswego stadamoralność atmosferyjaka jąją otaczazmysły swychswych wielbicielikobieta ma wprawdziema wprawdzie duszęjak nam kościółnam kościół wierzyćkościół wierzyć każelecz duszę swegoduszę swego stadajaka ją otaczaa zmysły swychzmysły swych wielbicielikobieta ma wprawdzie duszęjak nam kościół wierzyćnam kościół wierzyć każelecz duszę swego stadaa zmysły swych wielbicielijak nam kościół wierzyć każe

Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli.Nie lękajmy się o Kościół, że gdy za bardzo wejdzie w życie ludzkie, to się trochę przybrudzi. To jest Kościół grzeszników i świętych, Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół wprawdzie Boży, ale ludzki.Pe­wien ha­zar­dzis­ta stra­cił w życiu wszys­tko: rodzinę, dom, samochód. Które­goś dnia spot­kał na swo­jej drodze diabła: - Od­dałbym Ci własną duszę, gdy­bym mógł jeszcze raz zagrać! - Jaką duszę?- za­pytał z uśmie­chem diabeł. Duszę to Ty już daw­no straciłeś...Kobieta piękna daje swoje ciało, kobieta ładna daje ciało i duszę, kobieta brzydka odda wszystko - ciało, duszę i serce.Kochać to odnajdywać własną duszę przez duszę ukochanego.jak zwy­ciężyć mam pokusę? nie pat­rzeć na ciało,lecz w duszę.....