Kobieta wtedy dopiero powinna zdać sobie sprawę ze swego poważnego wieku, kiedy nikt więcej złego słowa na nią nie powie.


kobieta-wtedy-dopiero-powinna-zdać-sobie-sprawę-ze-swego-poważnego-wieku-kiedy-nikt-więcej-złego-słowa-na-ą-nie-powie
sidonie gabrielle colettekobietawtedydopieropowinnazdaćsobiesprawęzeswegopoważnegowiekukiedyniktwięcejzłegosłowananiąniepowiekobieta wtedywtedy dopierodopiero powinnapowinna zdaćzdać sobiesobie sprawęsprawę zeze swegoswego poważnegopoważnego wiekukiedy niktnikt więcejwięcej złegozłego słowasłowa nana niąnią nienie powiekobieta wtedy dopierowtedy dopiero powinnadopiero powinna zdaćpowinna zdać sobiezdać sobie sprawęsobie sprawę zesprawę ze swegoze swego poważnegoswego poważnego wiekukiedy nikt więcejnikt więcej złegowięcej złego słowazłego słowa nasłowa na niąna nią nienią nie powiekobieta wtedy dopiero powinnawtedy dopiero powinna zdaćdopiero powinna zdać sobiepowinna zdać sobie sprawęzdać sobie sprawę zesobie sprawę ze swegosprawę ze swego poważnegoze swego poważnego wiekukiedy nikt więcej złegonikt więcej złego słowawięcej złego słowa nazłego słowa na niąsłowa na nią niena nią nie powiekobieta wtedy dopiero powinna zdaćwtedy dopiero powinna zdać sobiedopiero powinna zdać sobie sprawępowinna zdać sobie sprawę zezdać sobie sprawę ze swegosobie sprawę ze swego poważnegosprawę ze swego poważnego wiekukiedy nikt więcej złego słowanikt więcej złego słowa nawięcej złego słowa na niązłego słowa na nią niesłowa na nią nie powie

Kobieta jest jak herbata w torebce: z jej mocy można zdać sobie sprawę tylko w gorącej wodzie.Zdać sobie sprawę z nieistotności czasu, to stanąć u wrót mądrości.Czy to nie smutne, że większość ludzi musi zachorować, by zdać sobie sprawę z cudowności życia?Myślę, że w pewnym wieku nasze piękno nosimy już tylko wewnątrz siebie i że uzewnętrznia się ono dopiero wtedy, kiedy je w nas poruszy miłość.Jakże jest ważne zdać sobie sprawę, że miłość, aby była prawdziwa, musi boleć.Kobieta do szczęścia swego nie potrzebuje sławy, potrzebuje raczej, aby nikt się na nią nie gniewał.