Kobieta zawsze ma jakieś wyjście - choćby wyjście za mąż.


kobieta-zawsze-jakieś-wyjście-choćby-wyjście-za-mąż
regina kantarska-koperkobietazawszejakieśwyjściechoćbyzamążkobieta zawszezawsze mama jakieśjakieś wyjściewyjściechoćbychoćby wyjściewyjście zaza mążkobieta zawsze mazawsze ma jakieśma jakieś wyjściejakieś wyjściechoćby wyjściechoćby wyjście zawyjście za mążkobieta zawsze ma jakieśzawsze ma jakieś wyjściema jakieś wyjściechoćby wyjście zachoćby wyjście za mążkobieta zawsze ma jakieś wyjściezawsze ma jakieś wyjściechoćby wyjście za mąż

Małżeństwo stanowi nieraz doskonałe wyjście z trudnych sytuacji. Wyjście i fortecę, w której można się zabarykadować przeciw zbyt uporczywej rozpaczy...Najlepsze wyjście jest zawsze zaminowanie.Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.Z miłości jest tylko jedno wyjście - ucieczka.W miłości jest tylko jedno wyjście - ucieczka.Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w która popadł z własnej winy.