Kobietom często wydaje się, że kochają, choćby nie kochały - rozrywka, podnieta zawarta w miłostce, rozkosze budzenia pragnień sprawiają, że zalotność swą biorą za miłość.


kobietom-często-wydaje-ę-że-kochają-choćby-nie-kochały-rozrywka-podnieta-zawarta-w-miłostce-rozkosze-budzenia-pragnień-sprawiają-że
francois de la rochefoucauldkobietomczęstowydajesiężekochająchoćbyniekochałyrozrywkapodnietazawartamiłostcerozkoszebudzeniapragnieńsprawiajązalotnośćswąbiorązamiłośćkobietom częstoczęsto wydajewydaje sięże kochająchoćby nienie kochałykochałyrozrywkapodnieta zawartazawarta ww miłostcerozkosze budzeniabudzenia pragnieńpragnień sprawiająże zalotnośćzalotność swąswą biorąbiorą zaza miłośćkobietom często wydajeczęsto wydaje sięchoćby nie kochałynie kochałypodnieta zawarta wzawarta w miłostcerozkosze budzenia pragnieńbudzenia pragnień sprawiająże zalotność swązalotność swą biorąswą biorą zabiorą za miłość

Trudniej jest kobiecie zwyciężyć swą zalotność niż swą miłość.Miłość, śmierć, sprawiedliwość ślepe są do szczętu, kochają, biorą, karzą bez wszelkiego względu.U mężczyzny wdzięczność za minione rozkosze jest wieczna. Dla was, kobiet, mężczyzna, któregoście kochały, jest niczym.Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztują o wiele mniej niż kwiaty, a sprawiają im tę samą przyjemność.Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztuje o wiele mniej niż kwiaty a sprawiają im tę samą przyjemność.Rozkosze są niby fale i szczyty gór cierpienia – niby głębie i wąwozy i dopiero wszystkie one razem sprawiają, że życie jest piękne, gdyż rzeźbi się jak poszarpany łańcuch gór wschodnich, na które patrzymy z podziwem.