Kobiety brzydzą się zazdrosnym mężczyzną, którego nie kochają, ale gniewają się bardzo, gdy mężczyzna, którego kochają, nie jest zazdrosny.


kobiety-brzydzą-ę-zazdrosnym-mężczyzną-którego-nie-kochają-ale-gniewają-ę-bardzo-gdy-mężczyzna-którego-kochają-nie-jest-zazdrosny
feliks feldheimkobietybrzydząsięzazdrosnymmężczyznąktóregoniekochająalegniewająbardzogdymężczyznajestzazdrosnykobiety brzydząbrzydzą sięsię zazdrosnymzazdrosnym mężczyznąktórego nienie kochająale gniewajągniewają sięsię bardzogdy mężczyznaktórego kochająnie jestjest zazdrosnykobiety brzydzą siębrzydzą się zazdrosnymsię zazdrosnym mężczyznąktórego nie kochająale gniewają sięgniewają się bardzonie jest zazdrosnykobiety brzydzą się zazdrosnymbrzydzą się zazdrosnym mężczyznąale gniewają się bardzokobiety brzydzą się zazdrosnym mężczyzną

Kobiety nienawidzą i gardzą swoim posiadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zazdrosny, ale byłyby straszliwie upokorzone, gdyby człowiek, którego kochają, nie był zazdrosny.Kobieta nie znosi zazdrosnego mężczyzny, którego nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyzna którego kocha nie jest zazdrosny.Ko­biety niena­widzą i gar­dzą swoim po­siadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zaz­dros­ny, ale byłyby straszli­wie upo­korzo­ne, gdy­by człowiek, które­go kochają, nie był zazdrosny.Ten. którego kochają zostanie zbawiony choć kocha się dlatego, że się nie rozumie.- Ogień i wo­da - rzekł - nie za bar­dzo się kochają. Ale jeśli już się kochają, to na­miętną miłością.Młodym mężczyzną jest ten, którego kobieta może uszczęśliwić lub unieszczęśliwić. Dojrzałym ten, którego już nie może uszczęśliwić.