Kobiety dlatego mają w polityce tak mało do powiedzenia, że wolą głosować na mężczyzn niż na inne kobiety.


kobiety-dlatego-mają-w-polityce-tak-ło-do-powiedzenia-że-wolą-głosować-na-mężczyzn-ż-na-inne-kobiety
guy laffarguekobietydlategomająpolitycetakmałodopowiedzeniażewolągłosowaćnamężczyznniżinnekobietykobiety dlategodlatego mająmają ww politycepolityce taktak małomało dodo powiedzeniaże woląwolą głosowaćgłosować nana mężczyznmężczyzn niżniż nana inneinne kobietykobiety dlatego majądlatego mają wmają w politycew polityce takpolityce tak małotak mało domało do powiedzeniaże wolą głosowaćwolą głosować nagłosować na mężczyznna mężczyzn niżmężczyzn niż naniż na innena inne kobietykobiety dlatego mają wdlatego mają w politycemają w polityce takw polityce tak małopolityce tak mało dotak mało do powiedzeniaże wolą głosować nawolą głosować na mężczyzngłosować na mężczyzn niżna mężczyzn niż namężczyzn niż na inneniż na inne kobietykobiety dlatego mają w politycedlatego mają w polityce takmają w polityce tak małow polityce tak mało dopolityce tak mało do powiedzeniaże wolą głosować na mężczyznwolą głosować na mężczyzn niżgłosować na mężczyzn niż nana mężczyzn niż na innemężczyzn niż na inne kobiety

Kobiety wolą mężczyzn milczących, łudząc się, że są przez nich słuchane.Mężczyźni pragną być zawsze pierwszą miłością kobiety; kobiety mają subtelniejszy instynkt i wolą być zawsze ostatnią miłością mężczyzny.Mężczyźni zakochują się patrząc na kobiety. Kobiety, kiedy słuchają mężczyzn.Kobiety są daleko mniej warte niż ich cena podawana w kursach giełdowych opinii świata. Ale w szacowaniu ich popełniamy błąd i niesprawiedliwość, mierząc ich wartość skalą mężczyzn. Postępujemy tak, jak gdybyśmy oceniali pawia miarą indyka dlatego, że również podnosi w górę ogon i rozpościera jego pióra wachlarzowo. Mężczyzna i kobieta są to istoty zupełnie różne.Kobiety wmawiają zawsze w mężczyzn, z których zrobiły baranów, że są lwami i że mają charakter ze stali.Kobiety wolą mężczyzn, którzy je biorą nie rozumiejąc, od tych, którzy je rozumieją, nie biorąc.