Kobiety mają nie dający się naśladować talent wyrażania swoich uczuć bez używania żywych słów. Ich wymowność tkwi w łonie, w ruchu, w postawie, w spojrzeniach.


kobiety-mają-nie-dający-ę-naśladować-talent-wyrażania-swoich-uczuć-bez-używania-żywych-słów-ich-wymowność-tkwi-w-łonie-w-ruchu-w
honore de balzackobietymająniedającysięnaśladowaćtalentwyrażaniaswoichuczućbezużywaniażywychsłówichwymownośćtkwiłonieruchupostawiespojrzeniachkobiety mająmają nienie dającydający sięsię naśladowaćnaśladować talenttalent wyrażaniawyrażania swoichswoich uczućuczuć bezbez używaniaużywania żywychżywych słówich wymownośćwymowność tkwitkwi ww łoniew ruchuw postawiew spojrzeniachkobiety mają niemają nie dającynie dający siędający się naśladowaćsię naśladować talentnaśladować talent wyrażaniatalent wyrażania swoichwyrażania swoich uczućswoich uczuć bezuczuć bez używaniabez używania żywychużywania żywych słówich wymowność tkwiwymowność tkwi wtkwi w łonie

Talent bez dyscypliny jest jak ośmiornica na wrotkach. Jest dużo ruchu, ale nigdy nie wiadomo czy do przodu, w tył, czy też w bokTrzeba pouczać kobiety, że najlepszym kosmetykiem jest wewnętrzne dobro, które tkwi w ich sercu.za­palasz mnie nieświadomie tak bar­dzo roz­grze­wasz ciepłotą ser­ca i słowem płonę, duży ten płomień is­krzę - niczym świeca ociekam lawą uczuć spływam na podłogę leżę bez ruchu, dumam by w chłodzie bez Ciebie zas­tygnąć nieruchomo twar­da parafina… *enjoy Wi­tam Was dusze bez ciał Piszę by udo­kumen­to­wać prze­bacze­nie mo­jej sa­mot­ności , przy­jaciel­skiej i par­tner­skiej ... Ty i Ty i ja sa­ma na ziemi wśród żywych i pół żywych...Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Stąd pochodzi ten idealny wyraz poczucia bezpieczeństwa, jaki mają młode matki: dziecko w ich ramionach zabezpiecza je przed krańcowością uczuć.