Kobiety muszą trzymać ze sobą nawet... nawet jeśli wypadnie im na pewien czas być przeciwniczkami.


kobiety-muszą-trzymać-ze-sobą-nawet-nawet-śli-wypadnie-im-na-pewien-czas-być-przeciwniczkami
stanisława fleszarowa - muskatkobietymuszątrzymaćzesobąnawetnawetjeśliwypadnieimnapewienczasbyćprzeciwniczkamikobiety musząmuszą trzymaćtrzymać zeze sobąsobą nawetnawet nawetnawet jeślijeśli wypadniewypadnie imim nana pewienpewien czasczas byćbyć przeciwniczkamikobiety muszą trzymaćmuszą trzymać zetrzymać ze sobąze sobą nawetsobą nawet nawetnawet nawet jeślinawet jeśli wypadniejeśli wypadnie imwypadnie im naim na pewienna pewien czaspewien czas byćczas być przeciwniczkamikobiety muszą trzymać zemuszą trzymać ze sobątrzymać ze sobą nawetze sobą nawet nawetsobą nawet nawet jeślinawet nawet jeśli wypadnienawet jeśli wypadnie imjeśli wypadnie im nawypadnie im na pewienim na pewien czasna pewien czas byćpewien czas być przeciwniczkamikobiety muszą trzymać ze sobąmuszą trzymać ze sobą nawettrzymać ze sobą nawet nawetze sobą nawet nawet jeślisobą nawet nawet jeśli wypadnienawet nawet jeśli wypadnie imnawet jeśli wypadnie im najeśli wypadnie im na pewienwypadnie im na pewien czasim na pewien czas byćna pewien czas być przeciwniczkami

Nawet złe uczynki muszą być spontaniczne.Kobiety nigdy nie zrozumiesz. Nawet jeśli jesteś kobietą.Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera.Dla kobiety seks ma na ogół tylko wtedy prawdziwą wartość, jeśli akt płciowy nie odbywa się w pustce uczuciowej; miłość jest najlepszą nauczycielką. Najwymyślniejsze nawet pozycje przy stosunku nie powodują u kobiety pełnej satysfakcji seksualnej, jeśli nie istnieje aura porozumienia z mężczyzną.Nawet jeśli miłość niesie za sobą rozłąkę, samotność i smutek, to warta jest ceny jaką trzeba za nią płacić.My, istoty ludzkie, nawet jeśli pozostaniemy dalej, jedni bardziej, inni mniej, takimi zwierzętami jak przedtem, mamy jednak w sobie jakieś dobre uczucia, czasem nawet resztkę albo zaczyn szacunku do samych siebie.