Kobiety nie powinny nas sądzić, lecz nam wybaczać. Ich misją jest nie karanie, lecz przebaczanie.


kobiety-nie-powinny-nas-sądzić-lecz-nam-wybaczać-ich-misją-jest-nie-karanie-lecz-przebaczanie
oscar wildekobietyniepowinnynassądzićlecznamwybaczaćichmisjąjestkaranieprzebaczaniekobiety nienie powinnypowinny nasnas sądzićlecz namnam wybaczaćich misjąmisją jestjest nienie karanielecz przebaczaniekobiety nie powinnynie powinny naspowinny nas sądzićlecz nam wybaczaćich misją jestmisją jest niejest nie karaniekobiety nie powinny nasnie powinny nas sądzićich misją jest niemisją jest nie karaniekobiety nie powinny nas sądzićich misją jest nie karanie

Mężczyzn nie należy sądzić po ich odruchach, lecz po ich ruchach. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
mężczyzn-nie-należy-sądzić-po-ich-odruchach-lecz-po-ich-ruchach
Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią. -Georg Christoph Lichtenberg
nie-należy-ludzi-sądzić-według-ich-przekonań-lecz-według-tego-co-przekonania-te-z-nich-czynią
Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe pobudzić w nas życie. -Herman Hesse
bóg-nie-zsyła-nam-rozpaczy-aby-nas-zabić-lecz-by-nowe-pobudzić-w-nas-życie
Nie ma nic bardziej fałszywego niż przysłowie zakazujące sądzić nam ludzi z ich wyglądu. -Francois Mauriac
nie-nic-bardziej-fałszywego-ż-przysłowie-zakazują-sądzić-nam-ludzi-z-ich-wyglą