Kobiety nienawidzą i gardzą swoim posiadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zazdrosny, ale byłyby straszliwie upokorzone, gdyby człowiek, którego kochają, nie był zazdrosny.


kobiety-nienawidzą-i-gardzą-swoim-posiadaczem-kiedy-go-nie-kochają-żeli-jest-zazdrosny-ale-byłyby-straszliwie-upokorzone-gdyby-człowiek-którego
pitigrillikobietynienawidzągardząswoimposiadaczemkiedygoniekochająjeżelijestzazdrosnyalebyłybystraszliwieupokorzonegdybyczłowiekktóregobyłzazdrosnykobiety nienawidząnienawidzą ii gardzągardzą swoimswoim posiadaczemkiedy gogo nienie kochająjeżeli jestjest zazdrosnyale byłybybyłyby straszliwiestraszliwie upokorzonegdyby człowiekktórego kochająnie byłbył zazdrosnykobiety nienawidzą inienawidzą i gardząi gardzą swoimgardzą swoim posiadaczemkiedy go niego nie kochająjeżeli jest zazdrosnyale byłyby straszliwiebyłyby straszliwie upokorzonenie był zazdrosny

Ko­biety niena­widzą i gar­dzą swoim po­siadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zaz­dros­ny, ale byłyby straszli­wie upo­korzo­ne, gdy­by człowiek, które­go kochają, nie był zazdrosny.Kobiety brzydzą się zazdrosnym mężczyzną, którego nie kochają, ale gniewają się bardzo, gdy mężczyzna, którego kochają, nie jest zazdrosny.Kobieta nie znosi zazdrosnego mężczyzny, którego nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyzna którego kocha nie jest zazdrosny.Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi.Jeżeli dwie kobiety kochają jednego mężczyznę, jedynym dla niego ratunkiem jest ucieczka z trzecią.- Ogień i wo­da - rzekł - nie za bar­dzo się kochają. Ale jeśli już się kochają, to na­miętną miłością.