Kobiety są całe swe życie dłużne mężczyznom, mężczyźni dłużni są kobietom ze swego życia tylko niektóre chwile.


kobiety-są-całe-swe-życie-dłużne-mężczyznom-mężczyź-dłuż-są-kobietom-ze-swego-życia-tylko-niektóre-chwile
honore de balzackobietycałesweżyciedłużnemężczyznommężczyźnidłużnikobietomzeswegożyciatylkoniektórechwilekobiety sąsą całecałe sweswe życieżycie dłużnedłużne mężczyznommężczyźni dłużnidłużni sąsą kobietomkobietom zeze swegoswego życiażycia tylkotylko niektóreniektóre chwilekobiety są całesą całe swecałe swe życieswe życie dłużneżycie dłużne mężczyznommężczyźni dłużni sądłużni są kobietomsą kobietom zekobietom ze swegoze swego życiaswego życia tylkożycia tylko niektóretylko niektóre chwilekobiety są całe swesą całe swe życiecałe swe życie dłużneswe życie dłużne mężczyznommężczyźni dłużni są kobietomdłużni są kobietom zesą kobietom ze swegokobietom ze swego życiaze swego życia tylkoswego życia tylko niektóreżycia tylko niektóre chwilekobiety są całe swe życiesą całe swe życie dłużnecałe swe życie dłużne mężczyznommężczyźni dłużni są kobietom zedłużni są kobietom ze swegosą kobietom ze swego życiakobietom ze swego życia tylkoze swego życia tylko niektóreswego życia tylko niektóre chwile

Mężczyźni przewodzą we wszystkich dziedzinach, tylko na drodze do nieba oddają pierwszeństwo kobietom.W miarę starzenia się mężczyznom rośnie broda, a kobietom język.W miarę starzenia się, mężczyznom rośnie broda, a kobietom język.W miarę starzenia się mężczyznom rośnie broda a kobietom język.Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.Problem dla kobiety polega na tym, by tak ujarzmić swego męża, aby niektóre rzeczy pozostawić w nim dostatecznie wielkie.