Kobiety są daleko mniej warte niż ich cena podawana w kursach giełdowych opinii świata. Ale w szacowaniu ich popełniamy błąd i niesprawiedliwość, mierząc ich wartość skalą mężczyzn. Postępujemy tak, jak gdybyśmy oceniali pawia miarą indyka dlatego, że również podnosi w górę ogon i rozpościera jego pióra wachlarzowo. Mężczyzna i kobieta są to istoty zupełnie różne.


kobiety-są-daleko-mniej-warte-ż-ich-cena-podawana-w-kursach-giełdowych-opinii-świata-ale-w-szacowaniu-ich-popełniamy-błąd-i
aleksander Świętochowskikobietydalekomniejwarteniżichcenapodawanakursachgiełdowychopiniiświataaleszacowaniupopełniamybłądniesprawiedliwośćmierzącwartośćskaląmężczyznpostępujemytakjakgdybyśmyocenialipawiamiarąindykadlategożerównieżpodnosigóręogonrozpościerajegopiórawachlarzowomężczyznakobietatoistotyzupełnieróżnekobiety sąsą dalekodaleko mniejmniej wartewarte niżniż ichich cenacena podawanapodawana ww kursachkursach giełdowychgiełdowych opiniiopinii świataale ww szacowaniuszacowaniu ichich popełniamypopełniamy błądbłąd ii niesprawiedliwośćmierząc ichich wartośćwartość skaląskalą mężczyznpostępujemy takjak gdybyśmygdybyśmy ocenialioceniali pawiapawia miarąmiarą indykaindyka dlategoże równieżrównież podnosipodnosi ww góręgórę ogonogon ii rozpościerarozpościera jegojego piórapióra wachlarzowomężczyzna ii kobietakobieta sąistoty zupełniezupełnie różnekobiety są dalekosą daleko mniejdaleko mniej wartemniej warte niżwarte niż ichniż ich cenaich cena podawanacena podawana wpodawana w kursachw kursach giełdowychkursach giełdowych opiniigiełdowych opinii świataale w szacowaniuw szacowaniu ichszacowaniu ich popełniamyich popełniamy błądpopełniamy błąd ibłąd i niesprawiedliwośćmierząc ich wartośćich wartość skaląwartość skalą mężczyznjak gdybyśmy ocenialigdybyśmy oceniali pawiaoceniali pawia miarąpawia miarą indykamiarą indyka dlategoże również podnosirównież podnosi wpodnosi w góręw górę ogongórę ogon iogon i rozpościerai rozpościera jegorozpościera jego piórajego pióra wachlarzowomężczyzna i kobietai kobieta sąsą to istotyistoty zupełnie różne

Wszystkie kobiety będą takie, jak ich matki i to jest ich tragedia. Żaden mężczyzna nie będzie taki, jak jego matka i to jest jego tragedia.Wadą antyków jest ich zupełnie nowoczesna cena.Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii.Mężczyzn nie należy sądzić po ich odruchach, lecz po ich ruchach.Ubodzy, cisi, zapłakani, cierpiący, miłosierni, naiwni, opluwani - to najwyższej miary ludzkość. Jezu Chryste, ale gdybyśmy wszyscy tacy byli lub tacy chcieli być jak wyglądałby świat i ludzkość. W świecie liczą się tylko zwycięzcy. Tych się szanuje, ich się chwali, zabiega o ich względy.Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności.