Kobiety są podobne do domów hiszpańskich, w których mnóstwo drzwi, a mało okien; łacniej dostać się do ich serca, aniżeli w nim czytać.


kobiety-są-podobne-do-domów-hiszpańskich-w-których-mnóstwo-drzwi-a-ło-okien-łacniej-dostać-ę-do-ich-serca-aniżeli-w-nim-czytać
jean paul richterkobietypodobnedodomówhiszpańskichktórychmnóstwodrzwimałookienłacniejdostaćsięichsercaaniżelinimczytaćkobiety sąsą podobnepodobne dodo domówdomów hiszpańskichw którychktórych mnóstwomnóstwo drzwimało okienłacniej dostaćdostać sięsię dodo ichich sercaaniżeli ww nimnim czytaćkobiety są podobnesą podobne dopodobne do domówdo domów hiszpańskichw których mnóstwoktórych mnóstwo drzwia mało okienłacniej dostać siędostać się dosię do ichdo ich sercaaniżeli w nimw nim czytaćkobiety są podobne dosą podobne do domówpodobne do domów hiszpańskichw których mnóstwo drzwiłacniej dostać się dodostać się do ichsię do ich sercaaniżeli w nim czytaćkobiety są podobne do domówsą podobne do domów hiszpańskichłacniej dostać się do ichdostać się do ich serca

tu jest miej­sce które­go szukam zam­knięto drzwi połknięto klucze z okien syczy strach w moim brzuchu doj­rzało słońce ze skóry wycięłam coś na kształt serca te­raz uczę się kochać naj­pierw ćmy po­tem martwe Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to Są pewne kobiety, które są podobne do wstęgi Ligii Honorowej. Nie pożąda się ich już więcej, ponieważ zbrudzili je pewni ludzie.Są pewne kobiety, które są podobne do wstęgi Ligi Honorowej. Nie pożąda się ich już więcej, ponieważ zbrudzili je pewni ludzie.Mało jest zalet, których by Polacy nie mieli, i mało błędów, których udałoby im się uniknąć.Filozofowie ustanawiają wymyślone prawa i normy dla utopijnych społeczności. Ich myślenie jest podobne do gwiazd, które mają mało światła, ponieważ są zbyt oddalone od nas.