Kobiety są stworzone po to by je kochać, nie rozumieć.


kobiety-są-stworzone-po-to-by-kochać-nie-rozumieć
oscar wildekobietystworzonepotobykochaćnierozumiećkobiety sąsą stworzonestworzone poby jeje kochaćnie rozumiećkobiety są stworzonesą stworzone popo to byby je kochaćkobiety są stworzone postworzone po to bypo to by jesą stworzone po to bystworzone po to by jepo to by je kochać

Rozumieć i kochać to nie sztuka, nie rozumieć, jednak kochać - to dopiero jest prawda.Kochać, to znaczy tak kochać istoty i rzeczy stworzone, jak boskie Słowo kochało je w chwili, gdy wyzbywszy się siebie przyjęło byt niewolniczy.Nie twierdzę, że kobiety są głupie: zostały stworzone na podobieństwo mężczyzn.Wszyscy chcą rozumieć malarstwo; dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków?Wszyscy chcą rozumieć malarstwo, dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków.Trzeba być trochę podobnym, by rozumieć, nieco różnym, by się kochać.