Kobiety są tak trudne do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły.


kobiety-są-tak-trudne-do-przejrzenia-ponieważ-każda-z-nich-stanowi-wyjątek-od-reguły
vittorio de sicakobietytaktrudnedoprzejrzeniaponieważkażdanichstanowiwyjątekodregułykobiety sąsą taktak trudnetrudne dodo przejrzeniaponieważ każdakażda zz nichnich stanowistanowi wyjątekwyjątek odod regułykobiety są taksą tak trudnetak trudne dotrudne do przejrzeniaponieważ każda zkażda z nichz nich stanowinich stanowi wyjątekstanowi wyjątek odwyjątek od regułykobiety są tak trudnesą tak trudne dotak trudne do przejrzeniaponieważ każda z nichkażda z nich stanowiz nich stanowi wyjąteknich stanowi wyjątek odstanowi wyjątek od regułykobiety są tak trudne dosą tak trudne do przejrzeniaponieważ każda z nich stanowikażda z nich stanowi wyjątekz nich stanowi wyjątek odnich stanowi wyjątek od reguły

Kobiety tak trudne są do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły.Bos­kość jest re­gułą sta­nowiącą wyjątek od re­guły, wed­le której każda re­guła ma wyjątek.Wyjątek jest zaw­sze ciekaw­szy od reguły.Są kobiety - kwiaty i kobiety - owoce, są też kobiety - pestki, trudne do rozgryzienia.Rze­ki, sta­wy, je­ziora i po­toki – wszys­tkie z nich mają różne naz­wy, ale wszys­tkie tak sa­mo za­wierają wodę. Tak jak re­ligie – każda z nich za­wiera prawdę.Jest bardzo prawdopodobne, że ci, którzy odmawiają człowiekowi duszy nieśmiertelnej, robią to na cudzy rachunek, dla siebie rezerwując wyjątek z ogólnej reguły - choćby w najskrytszych myślach. Trudno uwierzyć, by bez takiej podstawy człowiek mógł się utrzymać w równowadze nerwów i umysłu.