Kobiety serce zanadto jest małe, aby tak wiele objąć w sobie mogło: Jej miłość można nazwać apetytem Tam serce niczym, wszystkim podniebienie - Miłość tę kończy przesyt i odraza.


kobiety-serce-zanadto-jest-łe-aby-tak-wiele-objąć-w-sobie-mogło-jej-miłość-można-nazwać-apetytem-tam-serce-niczym-wszystkim-podniebienie
william shakespearekobietysercezanadtojestmałeabytakwieleobjąćsobiemogłojejmiłośćmożnanazwaćapetytemtamniczymwszystkimpodniebieniemiłośćkończyprzesytodrazakobiety serceserce zanadtozanadto jestjest małeaby taktak wielewiele objąćobjąć ww sobiesobie mogłojej miłośćmiłość możnamożna nazwaćnazwać apetytemapetytem tamtam serceserce niczymwszystkim podniebieniepodniebieniemiłośćmiłość tętę kończykończy przesytprzesyt ii odrazakobiety serce zanadtoserce zanadto jestzanadto jest małeaby tak wieletak wiele objąćwiele objąć wobjąć w sobiew sobie mogłojej miłość możnamiłość można nazwaćmożna nazwać apetytemnazwać apetytem tamapetytem tam sercetam serce niczymwszystkim podniebieniemiłość tęmiłość tę kończytę kończy przesytkończy przesyt iprzesyt i odraza

Instynktowna odraza do wszystkiego, co rani jej miłość i życzenie jej serca, jest u kobiety najpiękniejszą rzeczą.Miłość kobiety zmienia ukochanego, aż widzi go takim, o jakim jej serce marzy.Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu.Zazdrość to uczucie, które potrafi rozchwiać nasze serce o wiele gwałtowniej niż miłość.Miłość bez nadziei i żądań bardziej wzrusza serce kobiety niż wszelkie uwodzicielskie manewry.Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie.