Kobiety wystarczająco odważne, niezależne i wewnętrznie zrównoważone nie powinny przejmować się faktem, że żyją samotnie. Nie powinny czuć się


kobiety-wystarczająco-odważne-niezależne-i-wewnętrznie-zrównoważone-nie-powinny-przejmować-ę-faktem-że-żyją-samotnie-nie-powinny-czuć-ę
liv ullmankobietywystarczającoodważneniezależnewewnętrzniezrównoważoneniepowinnyprzejmowaćsięfaktemżeżyjąsamotnienieczućgorszetylkodlategoichżyciumężczyznykorzystajądobrejstronycelibatużyjącsamotniemogąbyćbardziejtwórczekobiety wystarczającowystarczająco odważneniezależne ii wewnętrzniewewnętrznie zrównoważonezrównoważone nienie powinnypowinny przejmowaćprzejmować sięsię faktemże żyjążyją samotnienie powinnypowinny czućczuć siętylko dlategow ichich życiużyciu nienie mama mężczyznykorzystają zz dobrejdobrej stronystrony celibatużyjąc samotniesamotnie mogąmogą byćbyć bardziejbardziej twórczekobiety wystarczająco odważneniezależne i wewnętrzniei wewnętrznie zrównoważonewewnętrznie zrównoważone niezrównoważone nie powinnynie powinny przejmowaćpowinny przejmować sięprzejmować się faktemże żyją samotnienie powinny czućpowinny czuć sięże w ichw ich życiuich życiu nieżyciu nie manie ma mężczyznykorzystają z dobrejz dobrej stronydobrej strony celibatużyjąc samotnie mogąsamotnie mogą byćmogą być bardziejbyć bardziej twórcze

Prawa religii nie powinny budzić innej wzgardy prócz wzgardy dla złego, a zwłaszcza nie powinny oddalać ludzi od miłości i miłosierdzia.Kobiety nie powinny nas sądzić, lecz nam wybaczać. Ich misją jest nie karanie, lecz przebaczanie.Wiem, jak trud­no jest być roz­bitkiem - bez małżeństwa, re­ligii, dzieci, tych wszys­tkich kot­wic, dzięki którym praw­do­podob­nie można czuć się le­piej. Nie jest łat­wo żyć w wiel­kiej pus­tej przes­trze­ni samotnie.Nikt nie żyje samotnie i nikt samotnie nie umiera.Są ludzie, których życiu na­daje kształt strach przed śmier­cią. I są ludzie, których życiu na­daje kształt ra­dość i za­dowo­lenie z te­go, że żyją. Ci pier­wszi żyjąc umierają; ci drudzy umierając żyją. Wiem, że los może zab­rać mnie jut­ro, ale śmierć jest nieis­totną ewen­tual­nością. Kiedy­kol­wiek przyj­dzie, mam za­miar um­rzeć żyjąc.Malowidła nie powinny być zbyt malownicze.