Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie.


kobiety-znają-nas-lepiej-ż-my-kobiety-często-lepiej-ż-my-samych-siebie
anonimkobietyznająnaslepiejniżmykobietyczęstosamychsiebiekobiety znająznają nasnas lepiejlepiej niżniż mymy kobietyczęsto lepiejlepiej niżniż mymy samychsamych siebiekobiety znają nasznają nas lepiejnas lepiej niżlepiej niż myniż my kobietyczęsto lepiej niżlepiej niż myniż my samychmy samych siebiekobiety znają nas lepiejznają nas lepiej niżnas lepiej niż mylepiej niż my kobietyczęsto lepiej niż mylepiej niż my samychniż my samych siebiekobiety znają nas lepiej niżznają nas lepiej niż mynas lepiej niż my kobietyczęsto lepiej niż my samychlepiej niż my samych siebie

Szept pięknej kobiety słyszy się lepiej, niż najgłośniejszy zew obowiązku.Szept pięknej kobiety słyszy się lepiej niż najgłośniejszy zew obowiązku.Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec, a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące.Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofaćDobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.