Kocha się właści­wie tyl­ko szczęśli­wych,na nie­szczęściu się tyl­ko żeruje 


kocha ę-właś­wie-tyl­ko-szczęśli­wychna-nie­szczęściu ę-tyl­ko-żeruje 
henryk elzenbergkocha sięwłaści­wietyl­koszczęśli­wychnanie­szczęściu siężeruje kocha się właści­wiewłaści­wie tyl­konie­szczęściu się tyl­kotyl­ko żeruje kocha się właści­wie tyl­konie­szczęściu się tyl­ko żeruje 

Jest się właści­wie wier­nym tyl­ko w miłości nie­szczęśli­wej, gdyż od­biera ona chęć do roz­poczy­nania na nowo.Nie ma szczęśli­wych za­kończeń, są tyl­ko szczęśli­we początki ko­lej­nych historii.Świado­mość dziewic­twa: fakt, stan, który właści­wie is­tnieje tyl­ko w tym mo­men­cie, kiedy się wie, że się go traci.Całko­wity przy­padek o ile istnieje Poz­wo­lił dziś poczuć ciepło Twe­go ciała Kil­ka słów tyl­ko chciałem po­wie­dzieć Ba­nal­nych o szczęściu które­go Ci życzę Nie dałaś mi skończyć, zacząć nawet Wtu­liłaś się tyl­ko w mo­je ramiona ...Tyl­ko co dob­re, siejbą jest szczęśli­wych żniw.Nie można oce­nić właści­wie mo­zaiki, dopóki nie spoj­rzy się na nią z pew­nej od­ległości. Zbliżając się do niej, gu­bisz się tyl­ko w szczegółach. Wyz­wa­lając się z jed­ne­go szczegółu, grzęźniesz w innym.