Kocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż.


kocha­nek-to ­ki-udos­ko­nalo­ny-mąż
henryk horoszkocha­nekto ta­kiudos­ko­nalo­nymążkocha­nek to ta­kito ta­ki udos­ko­nalo­nyudos­ko­nalo­ny mążkocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­nyto ta­ki udos­ko­nalo­ny mążkocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż

DOWCIP Na ro­man­tycznej ko­lac­ji sie­dzi ko­bieta ze swoim kochan­kiem i dzwo­ni do niej telefon. Po chwi­li kocha­nek py­ta: - kto dzwonił? - Mój mąż, mówił, że się spóżni na ko­lację, bo te­raz gra z tobą w brydża...Bogactwem żony jest mąż, co ją kocha.Weeken­do­wy mąż Pouda­je że kocha Da­lej ucieka Kiedy zdradził ją kocha­nek, nie mogła ze wsty­du spoj­rzeć w oczy włas­ne­mu mężowi.Kocha­nek w sza­fie?!po­mysł niegłupi... Na­wet w ra­zie wpad­ki - ma w co się ubrać! no chy­ba, że to damska........Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy.