Kocha­nek w sza­fie?!po­mysł niegłupi... Na­wet w ra­zie wpad­ki - ma w co się ubrać! no chy­ba, że to damska........


kocha­nek-w sza­fiepo­mysł-niegłupi-na­wet-w ra­zie-wpad­ki-  w co ę-ubrać-no-chy­ba-że to damska
niuszakocha­nekw sza­fiepo­mysłniegłupina­wetw ra­ziewpad­ki ma w co sięubraćnochy­baże to damskaniegłupi na­wetna­wet w ra­ziew ra­zie wpad­ki ma w co się ubraćno chy­baniegłupi na­wet w ra­ziena­wet w ra­zie wpad­kiniegłupi na­wet w ra­zie wpad­ki

Wys­tar­czy wy­walić kil­ka worków ub­rań z sza­fy i już kończy się prob­lem z 
wys­tar­czy-wy­walić-kil­ka-worków-ub­rań-z sza­fy-i już-kończy ę-prob­lem-z nie-mam ę-w co ubrać
Kocha­nie, chy­ba za­kocha­liśmy się nawza­jem w niedo­powied­nich osobach. -Avantdeces
kocha­nie-chy­ba-za­kocha­liśmy ę-nawza­jem-w niedo­powied­nich-osobach
Kocha­my od ra­zu dwie osoby niemożli­we do kochania, bo tę co za blis­ko i tę co za daleko. I chy­ba na­wet dla­tego umieramy, żeby nas było widać i nie widać. -Jan Twardowski
kocha­my-od ra­zu-dwie-osoby-niemożli­we-do kochania-bo-tę co za blis­ko-i tę co za daleko-i-chy­ba-na­wet-dla­tego-umieramy-żeby