Kocha­nie, chy­ba za­kocha­liśmy się nawza­jem w niedo­powied­nich osobach.


kocha­nie-chy­ba-za­kocha­liśmy ę-nawza­jem-w niedo­powied­nich-osobach
avantdeceskocha­niechy­baza­kocha­liśmy sięnawza­jemw niedo­powied­nichosobachchy­ba za­kocha­liśmy sięza­kocha­liśmy się nawza­jemnawza­jem w niedo­powied­nichw niedo­powied­nich osobachchy­ba za­kocha­liśmy się nawza­jemza­kocha­liśmy się nawza­jem w niedo­powied­nichnawza­jem w niedo­powied­nich osobachchy­ba za­kocha­liśmy się nawza­jem w niedo­powied­nichza­kocha­liśmy się nawza­jem w niedo­powied­nich osobachchy­ba za­kocha­liśmy się nawza­jem w niedo­powied­nich osobach

Kocha się ludzi, tak jak rolnik kocha ziemię: za to, co się w nich włożyło; nie tyle za dobro doznane, ile za dobro, które myśmy im wyświadczyli.Nieroz­ważna i liryczna Za­kocha­na, romantyczna Re­zolut­na,słod­ka ,miła Swo­je ser­ce zgubiła Kocha,marzy śni nocami Często wzdycha godzinami Cze­ka wciąż na królewicza Je­go wdziękiem się zachwyca Nies­trudzo­na. zachwycona W swoich myślach zatopiona Tęskni kocha i planuje Wza­jem­ności oczekuje Za­gubiona, niespełniona I cze­kaniem przemęczona Zat­ra­ciła swo­je lata Za­kończyła się krucjata.Je­dynie miłość zdol­na jest zes­po­lić żywe is­to­ty tak, by się nawza­jem uzu­pełniały i roz­wi­jały, gdyż tyl­ko ona od­wołuje się do te­go, co w nich najgłębsze.Kocha­liśmy się dość długo. Po­ra na­reszcie nienawidzić.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Mądra i pożyteczna jest władza, która nie do­puszcza, by ludzie czy­nili so­bie nawza­jem krzyw­dy, a jed­nocześnie nie mie­sza się do ich pra­cy i nie za­biera im za­robione­go przez nich chleba.