kocha­nie ja płonę po­woli kruszy się mo­je ciało na sza­ry popiół palę się żywa kocha­nie przestań bo spa­lasz mnie ciepłem swe­go serca 


kocha­nie-ja płonę-po­woli-kruszy ę-mo­-ciało-na-sza­ry-popiół-palę-ę-żywa-kocha­nie-przestań-bo-spa­lasz-mnie-ciepłem-swe­go
wybuchkocha­nieja płonępo­wolikruszy sięmo­jeciałonasza­rypopiółpalęsiężywaprzestańbospa­laszmnieciepłemswe­goserca kocha­nie ja płonęja płonę po­wolipo­woli kruszy siękruszy się mo­jemo­je ciałociało nana sza­rysza­ry popiółpopiół palępalę sięsię żyważywa kocha­niekocha­nie przestańprzestań bobo spa­laszspa­lasz mniemnie ciepłemciepłem swe­goswe­go serca kocha­nie ja płonę po­wolija płonę po­woli kruszy siępo­woli kruszy się mo­jekruszy się mo­je ciałomo­je ciało naciało na sza­ryna sza­ry popiółsza­ry popiół palępopiół palę siępalę się żywasię żywa kocha­nieżywa kocha­nie przestańkocha­nie przestań boprzestań bo spa­laszbo spa­lasz mniespa­lasz mnie ciepłemmnie ciepłem swe­gociepłem swe­go serca kocha­nie ja płonę po­woli kruszy sięja płonę po­woli kruszy się mo­jepo­woli kruszy się mo­je ciałokruszy się mo­je ciało namo­je ciało na sza­ryciało na sza­ry popiółna sza­ry popiół palęsza­ry popiół palę siępopiół palę się żywapalę się żywa kocha­niesię żywa kocha­nie przestańżywa kocha­nie przestań bokocha­nie przestań bo spa­laszprzestań bo spa­lasz mniebo spa­lasz mnie ciepłemspa­lasz mnie ciepłem swe­gomnie ciepłem swe­go serca kocha­nie ja płonę po­woli kruszy się mo­jeja płonę po­woli kruszy się mo­je ciałopo­woli kruszy się mo­je ciało nakruszy się mo­je ciało na sza­rymo­je ciało na sza­ry popiółciało na sza­ry popiół palęna sza­ry popiół palę sięsza­ry popiół palę się żywapopiół palę się żywa kocha­niepalę się żywa kocha­nie przestańsię żywa kocha­nie przestań bożywa kocha­nie przestań bo spa­laszkocha­nie przestań bo spa­lasz mnieprzestań bo spa­lasz mnie ciepłembo spa­lasz mnie ciepłem swe­gospa­lasz mnie ciepłem swe­go serca 

wy­palę się na popiół ku two­jej uciesze nim za­pad­nie noc wyrzu­cisz z pamięci z pier­wszym pro­mykiem słońca od­rodzę się silniejsza wol­na i żywa ... 3.02.2016 Malusia_035   -Malusia_035
wy­palę ę-na popiół-ku-two­jej-uciesze-nim-za­pad­nie-noc-wyrzu­cisz-z pamię-z-pier­wszym-pro­mykiem-słońca-od­rodzę ę-silniejsza