Kocha­nie miłością ma­luj­my ob­ra­zy ...... naszej codzien­ności aż po kres naszych dni, a po­tem na tym dru­gim świecie od­najdźmy nasze ścieżki wie­czności te z naszych ob­razów niech zno­wu połączą się w jedną... *** *** *** *** ukochanej MP 


kocha­nie-miłośą-­luj­my-ob­ra­zy-naszej codzien­noś-aż po kres-naszych-dni-a-po­tem-na tym-dru­gim-świecie-od­najdźmy
marek1410kocha­niemiłościąma­luj­myob­ra­zynaszej codzien­nościaż po kresnaszychdnipo­temna tymdru­gimświecieod­najdźmynasześcieżkiwie­cznościte z naszychob­razówniechzno­wupołączą sięw jednąukochanejmp kocha­nie miłościąmiłością ma­luj­myma­luj­my ob­ra­zyob­ra­zynaszej codzien­nościnaszej codzien­ności aż po kresaż po kres naszychnaszych dnipo­tem na tymna tym dru­gimdru­gim świecieświecie od­najdźmyod­najdźmy naszenasze ścieżkiścieżki wie­cznościwie­czności te z naszychte z naszych ob­razówob­razów niechniech zno­wuzno­wu połączą siępołączą się w jednąw jedną ****** ukochanejukochanej mp kocha­nie miłością ma­luj­mymiłością ma­luj­my ob­ra­zyma­luj­my ob­ra­zyob­ra­zy naszej codzien­nościnaszej codzien­ności aż po kresnaszej codzien­ności aż po kres naszychaż po kres naszych dnia po­tem na tympo­tem na tym dru­gimna tym dru­gim świeciedru­gim świecie od­najdźmyświecie od­najdźmy naszeod­najdźmy nasze ścieżkinasze ścieżki wie­cznościścieżki wie­czności te z naszychwie­czności te z naszych ob­razówte z naszych ob­razów niechob­razów niech zno­wuniech zno­wu połączą sięzno­wu połączą się w jednąpołączą się w jedną ***w jedną *** ****** *** ukochanej*** ukochanej mp