Kocha­ny nieznajomy Poz­najmy się. Zaczniemy od pod­sta­wowych in­formac­ji. Lub mnie zaskoczysz? I na­piszesz, że po­rywasz mnie gdzieś gdzie jeszcze nie byłam. Zet­rzesz łzę, która toczy się po po­liczku. Ja nie chcę cze­goś zna­nego Chcę poczuć coś cze­go jeszcze nie czułam. Wiesz, bo to wszys­tko mnie prze­ras­ta, pot­ra­fię dać Ci ra­dość i ja dam. Tyl­ko na­maluj na mo­jej twarzy uśmiech. Tyl­ko o ty­le proszę.


kocha­ny-nieznajomy-poz­najmy-ę-zaczniemy-od pod­sta­wowych-in­formac­ji-lub-mnie-zaskoczysz-i-na­piszesz-że po­rywasz-mnie-gdzieś
chrupciakocha­nynieznajomypoz­najmysięzaczniemyod pod­sta­wowychin­formac­jilubmniezaskoczyszna­piszeszże po­rywaszgdzieśgdziejeszczenie byłamzet­rzeszłzęktóratoczy siępo po­liczkujanie chcęcze­gośzna­negochcępoczućcoścze­gonie czułamwieszbo to wszys­tkoprze­ras­tapot­ra­fiędaćci ra­dośći ja damtyl­kona­malujna mo­jejtwarzyuśmiecho ty­leproszękocha­ny nieznajomynieznajomy poz­najmypoz­najmy sięzaczniemy od pod­sta­wowychod pod­sta­wowych in­formac­jilub mniemnie zaskoczyszi na­piszeszże po­rywasz mniemnie gdzieśgdzieś gdziegdzie jeszczejeszcze nie byłamzet­rzesz łzęktóra toczy siętoczy się po po­liczkuja nie chcęnie chcę cze­goścze­goś zna­negozna­nego chcęchcę poczućpoczuć coścoś cze­gocze­go jeszczejeszcze nie czułambo to wszys­tko mniemnie prze­ras­tapot­ra­fię daćdać ci ra­dośćci ra­dość i ja damtyl­ko na­malujna­maluj na mo­jejna mo­jej twarzytwarzy uśmiechtyl­ko o ty­leo ty­le proszękocha­ny nieznajomy poz­najmynieznajomy poz­najmy sięzaczniemy od pod­sta­wowych in­formac­jilub mnie zaskoczyszże po­rywasz mnie gdzieśmnie gdzieś gdziegdzieś gdzie jeszczegdzie jeszcze nie byłamktóra toczy się po po­liczkuja nie chcę cze­gośnie chcę cze­goś zna­negocze­goś zna­nego chcęzna­nego chcę poczućchcę poczuć cośpoczuć coś cze­gocoś cze­go jeszczecze­go jeszcze nie czułambo to wszys­tko mnie prze­ras­tapot­ra­fię dać ci ra­dośćdać ci ra­dość i ja damtyl­ko na­maluj na mo­jejna­maluj na mo­jej twarzyna mo­jej twarzy uśmiechtyl­ko o ty­le proszę