Kochać i być kocha­nym to tak, jak­by z obu stron grzało nas słońce.


kochać-i być-kocha­nym-to tak-jak­by-z obu-stron-grzało-nas-słoń
david viscottkochaći byćkocha­nymto takjak­byz obustrongrzałonassłońcekochać i byći być kocha­nymkocha­nym to takjak­by z obuz obu stronstron grzałogrzało nasnas słońcekochać i być kocha­nymi być kocha­nym to takjak­by z obu stronz obu stron grzałostron grzało nasgrzało nas słońcekochać i być kocha­nym to takjak­by z obu stron grzałoz obu stron grzało nasstron grzało nas słońcejak­by z obu stron grzało nasz obu stron grzało nas słońce

Kochać i być kocha­nym to czuć słońce z dwóch stron.`I nieważne jak bar­dzo ko­goś kocha­my; to nig­dy nie wys­tar­czy, żeby być pew­nym, że ta oso­ba kocha nas tak samo.Człowiek nie może być – jak część składo­wa maszy­ny – uczu­ciowo obojętny; mu­si kochać i niena­widzić, a także być kocha­nym i nienawidzonym.Trzeba tak kochać, jak świeci słońce.Modlę się o miłość. Pot­rze­buję być kocha­nym, aby wreszcie móc kochać.Na li­nie tańczysz już pod­ciętej z obu stron.