Kochać i tra­cić, pragnąć i żałować; Pa­dać bo­leśnie i znów się podnosić. Krzyczeć tęskno­cie: PRECZ! i błagać: PRO­WADŹ! - Oto jest życie: nic a jakże dosyć...


kochać-i tra­ć-pragnąć-i żałować-pa­dać-bo­śnie-i znów ę-podnosić-krzyczeć-tęskno­cie-precz-i błagać-pro­wadŹ-oto
leopold staffkochaći tra­cićpragnąći żałowaćpa­daćbo­leśniei znów siępodnosićkrzyczećtęskno­ciepreczi błagaćpro­wadŹotojest życienica jakżedosyćkochać i tra­cićpragnąć i żałowaćpa­dać bo­leśniebo­leśnie i znów sięi znów się podnosićkrzyczeć tęskno­cieotooto jest życienic a jakżea jakże dosyćpa­dać bo­leśnie i znów siębo­leśnie i znów się podnosićoto jest życienic a jakże dosyć

Kochać i tracić, pragnąć i żałować: Padać boleśnie i znów się podnosić: Krzyczeć tęsknocie Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia... I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować! Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę ...chcę mieć Cię na własność by móc Cię doprowadzać do gra­nic przyjemności byś mogła dać się po­nieść swoim zmysłom i od­dać mi się całko­wi­cie .... 2015 றiℓℓ...Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd.Życie jest za krótkie, żeby tra­cić je na dys­kusje o życiu. Le­piej je przeżyć.